Ny fælles overdragelsesaftale for andelsboliger

DE og Ejendomsforeningen Danmark, ABF, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og Danske BOLIGadvokater har sammen udviklet en ny fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger. Aftalen vil blive implementeret i alle boligsystemer senest omkring 1. maj. Den nye fælles overdragelsesaftale er resultatet af et langt og grundigt samarbejde mellem DE og de fire samarbejdspartnere. Formularen skal øge forbrugervenligheden og dæmme op for de problemer, der opstår, når der – som hidtil, er blevet udarbejdet to juridiske aftaler vedrørende én og samme andel. Netop derfor har fokus været at skabe en ny fælles formular, der er juridisk korrekt og lever op til gældende retspraksis. Den nye fælles overdragelsesaftale vil blive implementeret senest omkring 1. maj 2017.


Høringssvar om erfaringer med huseftersynsordningen

Det er afgørende, at kvaliteten af elinstallationsrapporterne højnes og sikres. Vi har henvist til de konkrete forslag fra arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelsen af el-eftersynsrapporter som led i huseftersynsordningen, hvor DE er repræsenteret.  DE har også gjort opmærksom på, at foreningens medlemmer oplever tiltagende udfordringer med at indhente ejerskifteforsikringstilbud for visse ejendomstyper, eksempelvis for nyopførte ejendomme. Der er tale om ejendomstyper, som reelt falder ind under huseftersynsordningens anvendelsesområde, men som forsikringsselskaberne i praksis ikke ønsker at afgive ejerskifteforsikringstilbud på, hvorfor sælger modtager et afslag herpå (generelt) og derfor ikke kan opfylde betingelserne for at benytte huseftersynsordningen.


Høringssvar om ændring af lånegrænse for fritidshuse

Foreningen ser positivt på lovforslaget om at hæve realkredit-lånegrænsen for fritidshuse fra 60 % til 75 %. Det vil være gavnligt for væksten og for sommerhusmarkedet. Og det vil stille lejere, andelshavere mere lige med ejere med friværdi. DE opfordrer samtidig til, at man tager skridtet fuldt ud og hæver lånegrænsen til 80 % og dermed sidestiller fritidshuse med helårsboliger og flexboliger.


DE’s høringssvar til forslag om modernisering af planloven

DE’s input til kommende revision af planloven var et ønske om høj fleksibilitet i kommunernes planlægning for butikker  og i forståelsen af særligt pladskrævende varer. Endvidere kommenterede foreningen på ændringen af 8-års reglen for pensionisters brug af fritidshuse til helårsbeboelse efter blot 1 år. Ændringen tager alene højde for pensionisters brug af fritidshuse i sommerhusområdet og landzoner, og tager ej heller højde for udlændinge og selvpensioneredes ret til at tage i brug til helårsbeboelse på tilsvarende vilkår.


DE’s input til udkast til ændring af lov om ejendomsvurdering og ejendomsskat

Ændringsforslaget vil bl.a. fremrykke beskatningsgrundlaget, således at grundværdien der kan ligge til grund på påligning af ejendomsskat i skatteåret er grundværdien, der først bliver offentliggjort samme år. DE har gjort opmærksom på de praktiske udfordringer heri, da denne fremrykning kan fordre, at der skal reguleres beskatningsgrundlag indenfor skatteåret, hvilket vil ske overfor den til enhver tid værende ejer. Udfordringerne kendes fra de seneste års fastfrysninger af grundskatteloftværdien, hvilket kan betyde behov for regulering af ejendomsskat mellem parterne, der handler med overtagelse inden evt. regulering af ejendomsskat foretages overfor ejeren.


Fuldt blus på efteruddannelsen

DE afholder i 2. halvår 2016 152 efteruddannelseskurser. Siden 2014 har alle medarbejdere i DE-medlemsvirksomheder været omfattet af obligatorisk basis- og efteruddannelse. DE's uddannelsesafdeling udbyder kurserne og varetager også den 2-årige erhvervsmægleruddannelsen Diplom i Vurdering, som i 2. halvår 2016 har 20 studerende.


705 MDE'ere med DE's Køberrådgiver Tryghedsmærke

tryghedsmaerke blaa previewDE indførte primo 2015 Køberrådgiver Tryghedsmærket. Mærket kan kun anvendes af medlemmer af DE, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret og som har taget Dansk Ejendomsmæglerforenings køberrrådgivningskursus med bestået køberrådgivertest. Siden 2015 har 1.451 personer gennemgået DE's køberrådgivningskursus. Af dem har 705 taget og bestået køberrådgivningstesten og har derfor fået DE's Køberrådgiver Tryghedsmærke. 


Ny LOFE

En ny lov om formidling af fast ejendom, LOFE, trådte i kraft pr. 1. januar 2015. DE og Forbrugerrådet TÆNK har i forløbet arbejdet tæt sammen om lovens indhold, ligesom DE og Forbrugerrådet TÆNK afgav et fælles høringssvar til loven (holdninger og kommentarer), før den blev vedtaget af Folketinget. Lov om formidling af fast ejendom


Nye normer for ejerboligprojektsalg på vej

I kølvandet på ny LOFE er DE ved at revidere normerne for ejerboligprojektsalg, som de fremtidige formularer og paradigmer på området vil tage afsæt i. Ejerboligprojektnormerne er p.t. under behandling i DE’s Boligudvalg. Derefter kommer turen til andelsboligprojektområdet.


Nye regler for syn og skøn på vej

DE har udarbejdet et sæt nye processuelle regler for syn og skøn, der nu kun mangler nik fra interessenterne, før det kan træde i kraft. 


Fart på DE's medlemstilgang

Medio november venter 42 nye ansøgere på at blive optaget i ejendomsmægleregistret, før DE's Medlemsafdeling kan aktivere deres personlige DE medlemskab. Det høje ansøgertal afspejler en ejendomsmæglerbranchen i vækst efter flere års stilstand. Aktuelt har D 2.942 aktive medlemmer og 1.375 aktive forretningssteder. 


Friske lærebøger på vej

Dansk Ejendomsmæglerforening reviderer de lærebøger, som indgår i undervisningen på landets ejendomsmægleruddannelser. Bøgerne udgives hvert år, så de ejendomsmæglerstuderendes pensum altid er opdateret på gældende lovgivning og kendelser. Læs mere om uddannelserne til ejendomsmægler i pjecen "Bliv ejendomsmægler - sådan" fra juni 2016 her


Høringssvar til udkast til ændringer af markedsføringsloven

DE finder det uhensigtsmæssigt, at skelne mellem god markedsføringsskik og god erhvervsskik og foreslår de to bestemmelser samlet til én. Der bør kunne indhentes samtykke til markedsføring af generel karakter og fra koncernforbunden virksomhed, så længe forbrugeren kan frabede sig henvendelser.

DE støtter lempelsen ift. henvendelser ved brug af e-post til andre erhvervsdrivende, ophævelsen af kravene i § 13, stk. 1-3 om prisoplysninger og ønsker, at forbuddet mod skiltning med organiseret rabat bør ophæves, da bestemmelsen er uhensigtsmæssig og problematisk ift. EU-praksis.


Høringssvar til ændring af hvidvaskloven

DE påpeger, at lovforslaget vil øge DE-medlemmernes administrative byrder – fx. til implementering af en whistleblower ordning. Desuden skal medlemmer uddannes i de nye regler. Derfor henstiller DE til, at lovforslaget træder i kræft senere end den 1. januar 2017. 


Finansiering i landdistrikterne

DE har sat tydelige aftryk på de anbefalinger og analyser, som erhvervs- og vækstministeriets udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne udgav i rapportform den 7. oktober. Rapporten skabte stor opmærksomhed, blev senere fulgt op med regeringens plan for vækst i hele Danmark. Læs DE's pressemeddelelse og se rapporten her


DE's ungeråd 

DE's ungeråd samler unge bolig-, erhverv- og landbrugsejendomsmæglere fra hele landet og sikrer ungdommen en stemme i DE. I ungerådet sidder DE-bestyrelsesmedlem, ejendomsmægler og indehaver, Lone Bøegh Henriksen.