BEMÆRK!! DER ER KOMMET NYT REGELSÆT PR. 1.1. 2016!! REGELSÆTTET HERUNDER ER UDLØBET PR. 31.12 2015

Indledning

Dansk Ejendomsmæglerforening har bl.a. som formål at arbejde for, at formidling af fast ejendom og ydelser i forbindelse hermed, sker på en betryggende og professionel måde gennem foreningens medlemmer, og herunder at arbejde for nødvendig og hensigtsmæssig efteruddannelse, og for at DE's og medlemmernes anseelse til stadighed ligger på et højt niveau.


For at nå dette mål har foreningen vedtaget følgende krav om basis- og efteruddannelse:

Krav om løbende efteruddannelse (1)

§ 1. Ethvert personligt medlem af DE (2), der ikke er omfattet af krav om deltagelse i basisuddannelse, jf. § 6 og 7, skal løbende deltage i efteruddannelse, der sikrer, at vedkommende til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden og sine faglige kompetencer. Tilsvarende gælder enhver anden medarbejder eller indehaver, der varetager faglige opgaver. (3)

Stk. 2 Efteruddannelse skal være af passende fagligt niveau og inden for et område, som er relevant for den funktion og de opgaver medarbejderen eller indehaveren varetager, eller den teoretiske viden medarbejderen eller indehaveren besidder. (4)


Efteruddannelsens omfang og form

§ 2. For at opfylde kravene til efteruddannelse skal personlige medlemmer af DE inden for en periode af et kalenderår deltage i mindst 12 lektioners (5) efteruddannelse af hver 45 minutters varighed, jf. dog stk. 4. Øvrige medarbejdere omfattet af § 1, stk. 1 skal deltage i mindst 6 lektioners (6) efteruddannelse af 45 minutters varighed inden for et kalenderår, jf. dog stk. 4. Eventuelt overskydende lektioner kan ikke overflyttes til et efterfølgende kalenderår. (7)

Stk. 2 Kravet i stk. 1, 1. og 2. punktum gælder uanset medarbejderens eller indehaverens aftalte eller faktiske arbejdstid. (8)

Stk. 3 Efteruddannelsen kan frit sammensættes af flere uddannelsesforløb eller kurser af kortere varighed. For personlige medlemmer skal dog mindst ét kursus have et omfang svarende til minimum fem lektioner. (9)

Stk. 4 Medarbejdere, der først ansættes i en medlemsvirksomhed 1. oktober eller senere i et kalenderår, er undtaget for kravet i § 1, stk. 1 i ansættelsesåret. (10) Tilsvarende gælder for ansatte i medlemsvirksomheder, der først optages som virksomhedsmedlem pr. 1. oktober eller senere i et kalenderår, samt indehavere, der først bliver indehavere af en medlemsvirksomhed pr. 1. oktober eller senere i et kalenderår forudsat, at indehaveren ikke forudgående i året har været ansat i en medlemsvirksomhed. (11)


Godkendt efteruddannelse

§ 3. Følgende kurser m.v. kan uden videre godkendes som efteruddannelse:

 1. De af DE udbudte faglige halv- og heldagskurser.
 2. DE's faglige seminarer.
 3. Faglige kredsarrangementer, som er godkendt af DE's uddannelsesafdeling.
 4. Fagligt relevante kurser, der udbydes af professionelle kursusudbydere. (12)

Stk. 2 DE's uddannelsesafdeling kan herudover godkende andre kurser (13) såfremt kurset afvikles formaliseret og varetages af en faglig ekspert. (14)

Stk. 3 Ved udbud af de under stk. 1, a) - c) nævnte kurser m.v. angiver DE's uddannelsesafdeling, hvor mange lektioner kurset m.v. svarer til.

Stk. 4 Såfremt en kursusudbyder har angivet antal lektioner for et kursus omfattet af stk. 1d) lægges dette til grund. Har kursusudbyder ikke angivet antal lektioner, fastsættes antallet af lektioner af DE's uddannelsesafdeling.

Stk. 5 DE's uddannelsesafdeling fastsætter antallet af lektioner for kurser m.v. godkendt efter stk. 2.


 

Aktiviteter der kan erstatte deltagelse i efteruddannelse

§ 4. Følgende aktiviteter kan erstatte deltagelse i efteruddannelse:

 1. deltagelse i relevant kompetencegivende uddannelse, jf. § 5 (15)
 2. deltagelse i DE's basisuddannelse, jf. § 7 (16)
 3. varetagelse af undervisning på, eller udarbejdelse af undervisningsmateriale til en relevant kompetencegivende uddannelse, jf. § 5
 4. varetagelse af undervisning på godkendte efteruddannelseskurser, jf. § 3 stk. 1 og 2.

Stk. 2 DE's uddannelsesafdeling kan herudover godkende andre uddannelsesaktiviteter som erstatning for efteruddannelse. (17)

Stk. 3 Aktiviteterne i stk. 1 og 2 erstatter kun efteruddannelse svarende til omfanget af aktiviteten. (18)

§ 5. Følgende fag og uddannelser betragtes som relevant (19) kompetencegivende uddannelse:

 1. Ejendomsmæglerfagene på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. (20)
 2. Relevant valgfag på Finansøkonomuddannelsen. (21)
 3. Relevant specialeretning på Professionsbacheloruddannelsen i Finansiel Rådgivning. (22)
 4. Diplomuddannelse i Vurdering.

Stk. 2 Anden offentlig og privat uddannelse kan efter godkendelse af DE's Uddannelsesafdeling ligeledes betragtes som relevant kompetencegivende uddannelse.


 

Krav om basisuddannelse (23)

§ 6. Ethvert personligt medlem af DE der på det tidspunkt den pågældende bliver ansat i eller indehaver af en medlemsvirksomhed ikke har været beskæftiget i branchen med faglige opgaver i mindst 2 år inden for de seneste fem år skal deltage i basisuddannelse. (24) Tilsvarende gælder enhver anden medarbejder eller indehavere, der varetager faglige opgaver (25) og som ikke på det tidspunktet den pågældende bliver ansat i eller indehaver af en medlemsvirksomhed har været beskæftiget i branchen med faglige opgaver i mindst 2 år inden for de seneste fem år. (26)

Stk. 2 Kravet i stk. 1 gælder uanset medarbejderens eller indehaverens aftalte eller faktiske arbejdstid. (27)

Stk. 3 Medarbejdere og indehavere der udelukkende beskæftiger sig med erhvervsejendomme (28) er undtaget fra stk. 1. (29)

Stk. 4 DE's uddannelsesafdeling kan kræve dokumentation for, at en medarbejder eller indehaver ikke er omfattet af krav om deltagelse i basisuddannelse.

§ 7 For at opfylde basisuddannelseskravet, jf. § 6, skal medarbejderen eller indehaveren som minimum:

 1. tage modulet Mæglerfaglig Introduktion (30) senest 6 måneder (31) efter det tidspunkt den pågældende bliver ansat i eller indehaver af en medlemsvirksomvirksomhed (32) samt inden for de efterfølgende seks måneder tage yderligere moduler fra DE's basisuddannelse svarende til i alt 12 lektioner inden for de første 12 måneder.
 2. tage yderligere moduler fra DE's basisuddannelse svarende til minimum 12 lektioner inden for de efterfølgende 12 måneder.

Stk. 2 En medarbejder eller indehaver kan fritages helt eller delvist for deltagelse i basisuddannelse, hvis den pågældende:

 1. gennem en prætest dokumenterer at have de fornødne kompetencer og
 2. deltager i efteruddannelseskurser i et omfang svarende til det testede modul. (33)

Stk. 3 DE's uddannelsesafdeling kan efter anmodning godkende, at deltagelse i DE's basisuddannelse erstattes af deltagelse i andre basisuddannelseskurser. (34)

Stk. 4 Såfremt en medarbejder fratræder sin ansættelse i en medlemsvirksomhed og får ansættelse i en anden medlemsvirksomhed regnes fristerne i stk. 1 fra det tidspunkt medarbejderen tiltræder i den nye medlemsvirksomhed. (35) Tilsvarende gælder for indehavere, der ophører som indehavere og ansættes i en medlemsvirksomhed. (36)

Stk. 5 For ansatte i og indehavere af nye medlemsvirksomheder, der ikke tidligere har været ansat i eller indehaver af en medlemsvirksomhed regnes fristerne i stk. 1 fra tidspunktet for virksomhedens indmeldelse.


 

Godkendelse af efteruddannelseskurser m.v.

§ 8. Anmodning om godkendelse af et ikke-forhåndsgodkendt efteruddannelseskursus, jf.§

3 stk. 2, samt anmodning om godkendelse af anden basisuddannelse, jf. § 7, stk. 3, skal fremsendes snarest muligt og senest 14 dage før kursets afvikling.

Stk. 2. Anmodning skal indsendes pr. e-mail til DE's uddannelsesafdeling og skal ledsages af oplysninger om kursets titel, indhold, antal lektioner og underviser samt navnet på udbyder, afviklingstidspunkt og afviklingssted.

Stk. 3 DE's uddannelsesafdeling kan anmode om supplerende oplysninger og dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere kursets egnethed.

Stk. 4 DE's uddannelsesafdeling skal senest fem arbejdsdage efter modtagelse af nødvendige oplysninger meddele om kurset kan godkendes som basis- eller efteruddannelseskursus.

Stk. 5 For godkendelse af anden uddannelsesaktivitet, jf. § 4 stk. 2, samt godkendelse af kompetencegivende uddannelse, jf. § 5 stk. 2, gælder bestemmelserne i stk. 1-4 med fornødne tilpasninger.

Stk. 6 Afgørelse efter stk. 4 og 5 skal begrundes og skal ledsages af oplysninger om muligheden for at klage over afgørelsen til DE's bestyrelse, jf. § 11.


 

Fritagelse m.v. for efteruddannelse og basisuddannelse

§ 9. Medarbejdere og indehavere der har længerevarende fravær fra virksomheden kan anmode om hel- eller delvis fritagelse for deltagelse i basis- og efteruddannelse. (37)

Stk. 2. Anmodning om hel eller delvis fritagelse for deltagelse i efteruddannelse, jf. stk. 1, skal fremsendes snarest muligt og senest inden udgangen af september måned i det pågældende kalenderår, der søges fritagelse for. (38)

Stk. 3 Anmodning om hel eller delvis fritagelse for deltagelse i basisuddannelse, jf. stk. 1, skal fremsendes snarest muligt og senest en måned før periodens udløb.

Stk. 4. Såfremt forholdene berettiger til det, kan anmodninger efter stk. 2 og 3 undtagelsesvist fremsendes på et senere tidspunkt. (39)

Stk. 5 Anmodning om fritagelse eller dispensation skal begrundes og indsendes pr. e-mail til DE's uddannelsesafdeling.

Stk. 6 DE's uddannelsesafdeling kan anmode om supplerende oplysninger og dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere anmodningen.

Stk. 7 DE's uddannelsesafdeling skal senest fem arbejdsdage efter modtagelse af nødvendige oplysninger meddele om anmodningen kan imødekommes.

Stk. 8 Afgørelse efter stk. 7 skal begrundes og skal ledsages af en klagevejledning, jf. § 11.


 

Kontrol og administration

§ 10. Det påhviler såvel den enkelte medarbejder og indehaver som medlemsvirksomheden at sikre, at kravene til efteruddannelse og basisuddannelse overholdes. (40)

Stk. 2. Medlemsvirksomheden skal én gang årligt på tro- og love erklære om kravene er overholdt for virksomhedens medarbejdere og indehavere. DE's uddannelsesafdeling kan forlange dokumentation for kravenes overholdelse.

Stk. 3 Såfremt kravene ikke er overholdt, medlemsvirksomheden afgiver urigtig erklæring eller ikke afgiver rettidig erklæring, kan medlemsvirksomheden pålægges en bod fastsat af DE's bestyrelse, jf. DE's vedtægter § 26. (41)

Stk. 4 Uanset bestemmelsen i stk. 1 har en medlemsvirksomhed, der pr. 1. oktober eller senere ansætter en medarbejder eller optager en indehaver, der ikke har efterlevet et krav om efteruddannelse, ikke pligt til at sikre, at kravene er overholdt for den pågældende medarbejder eller indehaver i det pågældende år og kan ikke pålægges en bod for manglende overholdelse. (42)


Klage over afgørelser om efteruddannelse og basisuddannelse

§ 11. Afgørelse truffet af DE's uddannelsesafdeling kan indbringes for DE's bestyrelse, der træffer endelig afgørelse.

Stk. 2 Anmodning om indbringelse for bestyrelsen skal begrundes og indgives pr. e-mail til DE's uddannelsesafdeling snarest muligt og senest 14 dage efter modtagelse af uddannelsesafdelingens endelige afgørelse.

Stk. 3 DE's bestyrelse kan anmode om supplerende oplysninger og dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere klagen.

Stk. 4 DE's bestyrelse skal senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af alle nødvendige oplysninger meddele om klagen kan imødekommes.


 

Ikrafttrædelse, overgangsregler m.v.

§ 12. Nærværende regelsæt træder i kraft pr. 1. januar 2014.

Stk. 2 DE's bestyrelse kan efter samråd med Uddannelsesrådet foretage ændringer i ovenstående bestemmelser. (43)

Stk. 3. Forøgelse af kravene i § 2 kan dog tidligst foretages med virkning fra 1. januar 2015.

§ 13. Medarbejdere og indehavere, der på tidspunktet for reglernes ikrafttrædelse ikke har haft minimum 2 års beskæftigelse i branchen med faglige opgaver inden for de seneste fem år er omfattet af krav om deltagelse i basisuddannelse.(44)

 

 


Noter:

 1. Der er som udgangspunkt et generelt krav om løbende efteruddannelse af medarbejdere, der skal sikre at medarbejderne vedligeholder deres teoretiske viden og faglige kompetencer. For alle medarbejdere gælder et generelt krav om, at medarbejderne altid skal have de fornødne kompetencer og derfor kan medarbejderne have behov for kompetencegivende uddannelse sideløbende med efteruddannelse, f.eks. hvis medarbejderen skifter funktion eller af andre årsager får andre opgaver.

 2. Omfatter både indehavere og ansatte og uanset funktioner og opgaver – afgørende er alene om de pågældende er personlige medlemmer af DE, enten på baggrund af en registrering som ejendomsmægler eller på baggrund af en uddannelse som Diplomvaluar.

 3. Omfatter alle andre ansatte og indehavere, der ikke er personlige medlemmer af DE, men som beskæftiger sig med faglige opgaver. Kravet gælder uanset titel m.v. og omfatter f.eks. sælgermægler, sagsbehandler, trainee, elev m.v. Undtaget er alene medarbejdere, der udelukkende har ikke-faglige opgaver som f.eks. rengøringspersonale, medarbejdere, der udelukkende varetager kopieringsopgaver, brevpakning, forsendelse, kalenderopdatering m.v.

 4. Der er krav om konkret faglig relevans, hvilket indebærer, at kurserne skal være af mæglerfaglig karakter og vedrøre den teoretisk viden man besidder og de arbejdsområder som den pågældende medarbejder varetager. Kravet indebærer ikke, at et kursus kun tæller som (faglig) efteruddannelse, hvis det udelukkende har et (mægler)fagligt indhold, men hovedvægten skal ligge på det (mægler)faglige. Indehavere der udelukkende eller i væsentlig grad har ikke-faglige opgaver kan således opfylde efteruddannelseskravene gennem kurser med blandet fagligt og ledelsesmæssigt indhold. Rene salgskurser og lederkurser tæller ikke som faglig relevant efteruddannelse.

 5. Ved deltagelse i e-learningskurser må det vurderes konkret, hvor mange lektioner, det svarer til. Kravet om 12 årlige lektioner gælder alle medarbejdere også medarbejdere på deltid, jf. stk. 2.

 6. Se note 5, idet dog kravet for denne gruppe medarbejdere og indehavere er minimum 6 lektioner.

 7. Kravet om minimum 12 hhv. 6 lektioner gælder inden for hvert kalenderår. Evt. manglende efteruddannelse i et kalenderår kan ikke tages i et efterfølgende år, men vil være en overtrædelse af efteruddannelseskravet.

 8. Der er ingen mindstegrænse for antal timers beskæftigelse. Kravet om 12 hhv. 6 årlige lektioners efteruddannelse gælder således også medarbejdere på deltid, hvis de pågældende enten er personlige medlemmer af DE eller varetager faglige opgaver.

 9. Uddannelseskravet kan for personlige medlemmer af DE således ikke opfyldes udelukkende gennem deltagelse i en række korterevarende kurser eller i kredsarrangementer. Kravet stilles for at sikre, at noget af efteruddannelsen er af mere dybdegående karakter.

 10. Bestemmelsen er begrundet i, at det kan være vanskeligt at nå at opfylde uddannelseskravet, hvis medarbejderen først ansættes i den sidste del af året. Endvidere må det antages, at det er medlemsvirksomheden, der afholder omkostningerne til medarbejderens uddannelse og det vil ikke være rimeligt at pålægge virksomheden denne udgift i en periode, hvor der evt. kan være aftalt en prøvetid.

 11. Såfremt indehaveren er overgået fra ansat til indehaver i året gælder uddannelseskravet i det pågældende år uanset om ændringen fra ansat til indehaver først er sket pr. 1. oktober eller senere.
 12. F.eks. kurser udbudt af Ejendomsforeningen Danmark, Danske Advokater, DJØF, JUR, FSR m.fl.

 13. F.eks. kurser i kæderegi.

 14. Det er en grundlæggende formel betingelse, at kurset har et tilrettelagt og struktureret forløb, og at undervisningen varetages af en faglig ekspert. Interne kurser i en virksomhed, hvor medarbejdere oplærer andre medarbejder, vil som udgangspunkt ikke kunne godkendes. Har medarbejderen også deltaget i tilrettelæggelsen af og undervist på eksterne kurser, vil kravet om ekspertviden formodes opfyldt. Modsat vil kravet om ekspertviden ikke være opfyldt på baggrund af, at medarbejderen blot har deltaget som kursist på et eksternt kursus.

 15. Det er ikke tilstrækkeligt at medarbejderen er indskrevet på studiet – vedkommende skal være aktiv, dvs. deltage i undervisningen, aflevere opgaver og deltage i eksaminer.

 16. Deltagelse i basisuddannelse kan erstatte efteruddannelse uanset om deltagelsen er obligatorisk eller frivillig.

 17. F.eks. tests og eksaminer.

 18. Det må vurderes konkret i hvilket omfang undervisningen eller udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder skribentvirksomheden til lærebøger på de kompetencegivende fag kan erstatte efteruddannelseskravet. Som udgangspunkt vil undervisning på ét relevant fag på en kompetencegivende uddannelse fuldt ud kunne erstatte efteruddannelse, men varetages kun en del af undervisningen i faget kan det være nødvendigt, at medarbejderen udover undervisning deltager i efteruddannelse for at opfylde efteruddannelseskravet. Varetagelse af én undervisningslektion på et godkendt efteruddannelseskursus modsvarer én efteruddannelseslektion.

 19. De anførte uddannelser anses efter deres art som relevant erstatning for efteruddannelse, men det skal vurderes konkret om de er relevante for den enkelte medarbejder. F.eks. vil det konkret ikke være fagligt relevant for en medarbejder i en erhvervsmæglervirksomhed, der beskæftiger sig med f.eks. værdiansættelse af investeringsejendomme at deltage i et af valgfagene på akademiuddannelsen, mens det vil være relevant at deltage i f.eks. faget Investeringsteori på Diplom i Vurdering.

 20. Pt. fagene Ejendomshandel 1, Ejendomshandel 2 og Omsætning af fast ejendom.

 21. Pt. valgfaget Ejendomshandel

 22. Pt. specialeretningen Ejendomshandel med fagene Ejendomshandel 1 og Ejendomshandel 2.

 23. Basisuddannelse er rettet mod medarbejdere og indehavere, der ikke - eller tidligere kun i begrænset omfang – har været beskæftiget i branchen.

 24. Medarbejdere og indehavere, der inden for de seneste fem år før ansættelse/indehaverstatus er blevet optaget i Ejendomsmæglerregistret opfylder kravet om minimum 2 års praktisk erfaring fra branchen inden for de seneste fem år og har derfor ikke pligt til at deltage i basisuddannelsen.

 25. Se note 3.

 26. Medarbejdere og indehavere der ikke har pligt til at deltage i basisuddannelsen kan frivilligt tage moduler fra basisuddannelsen som hel eller delvis opfyldelse af efteruddannelseskravene, forudsat at modulerne er konkret relevante for den pågældende.

 27. Der er ingen mindstegrænse for antal timers beskæftigelse. Kravet om deltagelse i basisuddannelse gælder således også medarbejdere på deltid, hvis de pågældende enten er personlige medlemmer af DE eller varetager faglige opgaver.
 28. Ejendomme der ikke er omfattet af lov om omsætning af fast ejendom.

 29. Basisuddannelsen er udelukkende rettet mod ejerboligområdet. Fritagelsen omfatter medarbejdere, der er ansat i virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med erhvervsejendomme og indehavere af disse virksomheder. Fritagelsen omfatter endvidere medarbejdere, der er ansat i virksomheder, der både beskæftiger sig med erhverv og ejerboliger, og indehavere af disse virksomheder, forudsat at de pågældende udelukkende varetager opgaver i relation til erhvervsejendomme.

 30. Modulet Mæglerfaglig introduktion er obligatorisk for alle uanset funktion, mens øvrige moduler fra DEs basisuddannelse frit kan vælges ud fra den pågældendes funktion.

 31. Det er vigtigt, at nye i branchen hurtigt efter de påbegynder arbejdet i branchen opnår de grundlæggende praktiske og teoretiske kompetencer. Der kan gå op til 15 måneder efter ansættelse før en medarbejder har pligt til at deltage i efteruddannelse, så hvis man fulgte samme krav for deltagelse i basisuddannelse, ville man ikke sikre, at nye hurtigt opnåede de nødvendige grundlæggende kompetencer. Basisuddannelseskravet afviger derfor fra efteruddannelseskravet ved at stille krav om kursus inden for seks måneder efter ansættelse. Tilsvarende gælder for indehavere.

 32. Hvis indehaveren ikke tidligere har været ansat i en medlemsvirksomhed - og dermed ikke har været omfattet af basisuddannelseskravet qua et ansættelsesforhold - regnes fristen fra det tidspunkt den pågældende bliver indehaver, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor virksomheden optages som medlem af DE.

 33. For at blive fritaget for deltagelse i basisuddannelse skal medarbejderen eller indehaveren bestå en prætest. Det samlede krav til lektioner reduceres ikke, men bestås testen reduceres basisuddannelseskravet med det antal lektioner modulet svarer til og erstattes af et krav om deltagelse i efteruddannelse med et tilsvarende antal lektioner.

 34. Bestemmelsen giver mulighed for at erstatte deltagelse i DEs basisuddannelsesmoduler med anden grundlæggende kompetencegivende uddannelse. F.eks. vil et af DE udbudt grundkursus i andelsboliger kunne godkendes som basisuddannelse.

 35. Hvis en medarbejder kommer fra en anden medlemsvirksomhed, skal den nye virksomhed sikre, at medarbejderen fortsætter et basisuddannelsesforløb uanset om medarbejderen på tidspunktet for ansættelsen i den nye virksomhed, måtte have været beskæftiget i minimum 2 år. Har det tidligere ansættelsessted ikke sikret, at medarbejderen har opfyldt kravene om basisuddannelse, påhviler det den nye virksomhed at sikre dette, dog sådan at frister først regnes fra det tidspunkt medarbejderen tiltræder i den nye virksomhed.

 36. For indehavere der afhænder eksisterende virksomhed og bliver ejer eller medejer af en ny virksomhed samt for ansatte der overgår fra ansat til indehaver i basisforløbet gælder fristerne i § 7 ubetinget. Dette indebærer f.eks., at frister for deltagelse i basisuddannelse for en ansat, der inde i basisforløbet bliver indehaver regnes fra det oprindelige ansættelsestidspunkt.

 37. Fritagelse følger ikke automatisk, men skal ansøges og kan kun forventes, hvis fraværet har gjort det umuligt at deltage i uddannelse. Dispensation vil som udgangspunkt kun kunne påregnes ved minimum 6 måneders fravær i et kalenderår. Manglende mulighed for deltagelse kan f.eks. skyldes længerevarende sygdom, barsel m.v.

 38. Såfremt anmodning ikke kan godkendes skal der være rimelig tid til at opfylde kravene.

 39. F.eks. ved akut opstået fravær, der forhindrer i deltagelse i et planlagt kursus.

 40. Både den medarbejder eller indehaver, der er omfattet af kravene om efteruddannelse eller basisuddannelse, og medlemsvirksomheden har pligt til at sikre, at medarbejderen eller indehaveren overholder kravene, men manglende overholdelse kan kun sanktioneres over for medlemsvirksomheden, jf. stk. 3.

 41. De nærmere regler om bod, herunder dennes størrelse fastsættes af DEs bestyrelse efter indstilling fra Uddannelsesrådet.

 42. Hvis situationen er, at en medarbejder skifter arbejdsplads fra en medlemsvirksomhed til en anden medlemsvirksomhed pr. 1. oktober eller senere og ikke har opfyldt et krav om efteruddannelse i det pågældende år inden ansættelsen i den nye medlemsvirksomhed, vil det ikke være rimeligt at forlange, at det nye ansættelsessted skal sikre opfyldelse af kravene. Omvendt vil det heller ikke være rimeligt at forlange, at det tidligere ansættelsessted har sikret kravets overholdelse. Medarbejderen har en selvstændig pligt til at opfylde kravene, men den manglende overholdelse sanktioneres ikke over for medarbejderne, så den manglende overholdelse sanktioneres ikke efter disse regler. Såfremt der spekuleres i at flytte medarbejdere mellem flere medlemsvirksomheder i en koncern for at omgå kravene, kan der være tale om en overtrædelse af kravene, der kan sanktioneres af Etisk Råd. Tilsvarende for indehavere der optages pr. 1. oktober eller senere. Om basisuddannelseskravet ved skift af arbejdssted og ansatte i og indehavere af nyoptagne virksomheder se § 7 stk. 4 og 5.

 43. Bemyndigelsen omfatter enhver ændring af regelsættet og skal sikre, at reglerne kan tilpasses de politiske ønsker og de praktiske og faktiske forhold uden at ændringerne nødvendigvis skal forelægges repræsentantskabet. Evt. forøgelse af kravene til omfanget af efteruddannelse kan dog tidligst ske med virkning fra og med 2015, jf. stk. 2.

 44. Reglerne i § 6 omfatter som udgangspunkt kun personer der bliver ansat i eller indehavere af en medlemsvirksomhed efter reglernes ikrafttræden 1. januar 2014. Der vil være en del ansatte og indehavere, der på ikrafttrædelsestidspunktet allerede er i branchen, men som ikke har de fornødne grundlæggende kompetencer. Overgangsreglen skal sikre, at disse personer også omfattes af krav om deltagelse i basisuddannelse, hvis de pågældende ikke på tidspunktet for reglernes ikrafttræden opfylder kravet om 2 års relevant brancheerfaring inden for de seneste fem år.