DETTE ER GÆLDENDE REGELSÆT FOR OBLIGATORISK BASIS- OG EFTERUDDANNELSE TIL OG MED 31.12.2019

Indledning

Dansk Ejendomsmæglerforening har bl.a. som formål at arbejde for, at formidling af fast ejendom og ydelser i forbindelse hermed, sker på en betryggende og professionel måde gennem foreningens medlemmer, og herunder at arbejde for nødvendig og hensigtsmæssig efteruddannelse, og for at DEs og medlemmernes anseelse til stadighed ligger på et højt niveau.

For at nå dette mål har foreningen vedtaget følgende krav om basis- og efteruddannelse:

 


Krav om løbende efteruddannelse (1)

§ 1. Enhver ejendomsmægler som er medlem af DE (2) skal løbende deltage i efteruddannelse. Endvidere skal enhver anden medarbejder eller indehaver, som varetager faglige opgaver (3) løbende deltage i efteruddannelse.

Stk. 2 Efteruddannelsen skal sikre, at personen til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden og sine faglige kompetencer (4) og skal være af passende fagligt niveau og inden for et område, som er relevant for den funktion og de opgaver som personen varetager, eller den teoretiske viden personen besidder.

Stk. 3 Deltagelse i efteruddannelse kan helt eller delvist erstattes af deltagelse i andre uddannelsesaktiviteter, jf. § 5.


Efteruddannelsen omfang

§ 2. Personer omfattet af § 1, stk. 1 skal inden for hver uddannelsesperiode, jf. § 3, stk. 1, deltage i mindst 24 lektioners (5) efteruddannelse af hver 45 minutters varighed, jf. dog stk. 2. Maksimalt 6 overskydende lektioner i en periode kan medregnes i den umiddelbart efterfølgende periode (6).

Stk. 2 Hvis en person på grund af sygdom eller orlov (7) har været fraværende fra virksomheden i 6 måneder eller mere inden for en uddannelsesperiode, reduceres kravet til antal lektioner med 1 lektion for hver måneds fravær. Tilsvarende gælder, hvis en person kun har været tilknyttet en medlemsvirksomhed som enten ansat eller indehaver i 18 måneder eller mindre i en uddannelsesperiode(8).

Stk. 3 Efteruddannelsen kan frit sammensættes af flere uddannelsesforløb eller kurser af kortere varighed (9).

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1 gælder uanset medarbejderens eller indehaverens aftalte eller faktiske arbejdstid (10)

 


Uddannelsesperioderne

§ 3 Uddannelsesperioderne løber over 2 kalenderår og fastsættes ud fra det tidspunkt, hvor personen første gang (11) tilknyttes en medlemsvirksomhed enten som ansat eller indehaver (12) jf. dog stk. 2. Den første uddannelsesperiode løber fra 1. januar i det år personen første gang tilknyttes en medlemsvirksomhed og frem til den 31. december året efter. De efterfølgende uddannelsesperioder løber successivet fra 1. januar og 24 måneder frem.

Stk. 2 For personer der første gang tilknyttes en medlemsvirksomhed i forbindelse med indmeldelsen af virksomheden, fastsættes uddannelsesperioderne ud fra tidspunktet for virksomhedens indmeldelse (13)

 


Godkendte kurser

§ 4. Følgende kurser m.v. kan uden videre godkendes som efteruddannelse:

 1. De af DE udbudte faglige halv- og heldagskurser.
 2. DE's faglige seminarer.
 3. Faglige kredsarrangementer, som er godkendt af DE's uddannelsesafdeling.
 4. Fagligt relevante kurser, der udbydes af professionelle kursusudbyder (14)

Stk. 2 DE's uddannelsesafdeling kan herudover godkende andre kurser (15) såfremt kurset afvikles formaliseret og varetages af en faglig ekspert (16).

Stk. 3 Ved udbud af de under stk. 1, a) - c) nævnte kurser m.v. angiver DE's uddannelsesafdeling, hvor mange lektioner kurset m.v. svarer til.

Stk. 4 Såfremt en kursusudbyder har angivet antal lektioner for et kursus omfattet af stk. 1d) lægges dette til grund. DE's uddannelsesafdeling kan dog beslutte at reducere eller forøge antallet af lektioner, der kan godkende(17). Har kursusudbyder ikke angivet antal lektioner, fastsættes antallet af DE's uddannelsesafdeling.

Stk. 5 DE's uddannelsesafdeling fastsætter antallet af lektioner for kurser m.v. godkendt efter stk. 2.

Stk. 6 DE's bestyrelse fastsætter efter indstilling fra Uddannelsesrådet de nærmere krav til indholdet af efteruddannelseskurser (18).

 


Aktiviteter, der kan erstatte deltagelse i efteruddannelse (19)

§ 5. Følgende aktiviteter kan helt eller delvist erstatte deltagelse i efteruddannelse:

 1. deltagelse i DE's basiskursusforløb, jf. § 7 (20)
 2. deltagelse i (21)relevant kompetencegivende uddannelse (22), jf. § 6
 3. varetagelse af undervisning på, eller udarbejdelse af undervisningsmateriale til en relevant kompetencegivende uddannelse, jf. § 6 stk. 1
 4. varetagelse af undervisning på godkendte efteruddannelseskurser, jf. § 4 stk. 1 og 2

Stk. 2 Aktiviteterne i stk. 1 erstatter kun efteruddannelse svarende til omfanget af aktiviteten (23).

§ 6. Følgende fag og uddannelser kan godkendes som relevant (24) kompetencegivende uddannelse:

 1. Fag og specialeprojekt på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
 2. Fag og specialeprojekt på Finansøkonomuddannelsen
 3. Fag og specialeprojekt på Professionsbacheloruddannelsen i Finansiel Rådgivning
 4. Fag og specialeprojekt på Diplomuddannelse i Vurdering
 5. Fag på HD i Finansiel rådgivning
 6. Fag på HD i Finansiering

Stk. 2 Anden offentlig uddannelse (25) kan godkendes som relevant kompetencegivende uddannelse af DE's Uddannelsesafdeling.

 


Krav om gennemførelse af basiskursusforløb (26)

§ 7. Personer (27), der ikke har været tilknyttet en medlemsvirksomhed inden for de seneste 24 måneder forud for det tidspunkt, de tilknyttes en medlemsvirksomhed, skal (28) gennemføre et basiskursusforløb, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 gælder uanset personens aftalte eller faktiske arbejdstid (29) og uanset personens uddannelsesmæssige baggrund (30).

Stk. 3 Personer der udelukkende beskæftiger sig med erhvervsejendomme (31) er undtaget (32) fra kravet i stk. 1.

Stk. 4 Personer der består en prætest kan helt eller delvist undtages fra kravet i stk. 1 (33). De nærmere betingelser fastsættes af DE's bestyrelse i samråd med Uddannelsesrådet (34).

§ 8 Personer omfattet af krav om deltagelse i basiskursusforløb skal senest to år efter tilknytningen til medlemsvirksomheden deltage i og bestå Modulet Mæglerfaglig intro samt yderligere minimum tre moduler fra DE's basisuddannelse (35)

 


Godkendelse af kurser og fag

§ 9. Anmodning om godkendelse af et ikke-forhåndsgodkendt efteruddannelseskursus m.v., jf.§ 4 stk. 2, skal fremsendes snarest muligt og senest 14 dage før kursets afvikling.

Stk. 2 Anmodning om at få godkendt en aktivitet som erstatning for efteruddannelse, jf. § 5, stk. 1 b)-d) og § 6, stk. 2, skal indgives snarest muligt og senest 3 måneder før udløbet af efteruddannelsesperiode (36).

Stk. 3 Anmodning skal indsendes pr. e-mail til DE's uddannelsesafdeling og skal ledsages af oplysninger om kursets eller uddannelsens titel, indhold, antal lektioner og underviser samt navnet på udbyder, afviklingstidspunkt og afviklingssted.

Stk. 4 DE's uddannelsesafdeling kan anmode om supplerende oplysninger og dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere anmodningen.

Stk. 5 DE's uddannelsesafdeling skal senest fem arbejdsdage efter modtagelse af nødvendige oplysninger meddele om anmodningen kan imødekommes.

Stk. 6 Afgørelse efter stk. 5 skal begrundes og skal ledsages af oplysninger om muligheden for at klage over afgørelsen til DE's bestyrelse, jf. § 11.

 


Dispensation

§ 10. DE's uddannelsesafdeling kan udtagelsesvist dispensere fra kravet om antal lektioner (37) i en uddannelsesperiode (38). En dispensation kan betinges af, at personen indhenter de manglende lektioner inden for en af DE's uddannelsesafdeling fastsat frist.

Stk. 2 Anmodning om dispensation skal begrundes og indsendes pr. e-mail til DE's uddannelsesafdeling.

Stk. 3 DE's uddannelsesafdeling kan anmode om supplerende oplysninger og dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere anmodningen.

Stk. 4 DE's uddannelsesafdeling skal snarest muligt efter modtagelse af nødvendige oplysninger meddele om anmodningen kan imødekommes.

Stk. 5 Afgørelse efter stk. 4 skal begrundes og skal ledsages af en klagevejledning, jf. § 12.

 


Kontrol og administration

§ 11. Det påhviler såvel den enkelte medarbejder og indehaver som medlemsvirksomheden at sikre, at kravene til deltagelse i efteruddannelse og basiskursusforløb overholdes.(39) DE's uddannelsesafdeling kan forlange dokumentation for kravenes overholdelse.

Stk. 2. Medlemsvirksomheden har ansvaret for at indberette de kurser som medarbejdere og indehavere har deltaget i. Indberetningen skal så vidt muligt ske løbende og senest ved udløbet af uddannelsesperioden for den enkelte. Indberetning skal foretages på den af DE's uddannelsesafdeling anviste måde (40).

Stk. 3 Såfremt kravene ikke er overholdt, medlemsvirksomheden afgiver urigtige oplysninger eller ikke foretager rettidig indberetning, kan medlemsvirksomheden (41) pålægges en bod fastsat af DE's bestyrelse, jf. DE's vedtægter § 26 (42).

 


Klage over afgørelser om efteruddannelse og basisuddannelse

§ 12. Afgørelse truffet af DE's uddannelsesafdeling kan indbringes for DE's bestyrelse, der træffer endelig afgørelse (43).

Stk. 2 Anmodning om indbringelse for bestyrelsen skal begrundes og indgives pr. e-mail til DE's uddannelsesafdeling snarest muligt og senest 14 dage efter modtagelse af uddannelsesafdelingens endelige afgørelse. Såfremt særlige forhold taler for det, kan en anmodning om indbringelse for bestyrelsen undtagelsesvist indgives efter fristen.

Stk. 3 DE's bestyrelse kan anmode om supplerende oplysninger og dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne vurdere klagen.

Stk. 4 DEs' bestyrelse skal så vidt muligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af alle nødvendige oplysninger meddele om klagen kan imødekommes. Bestyrelsens afgørelse skal begrundes.

 


Ikrafttrædelse, overgangsregler m.v.

§ 13. Nærværende regler træder i kraft fra og med 1. januar 2016.

Stk. 2 DEs bestyrelse kan efter samråd med Uddannelsesrådet foretage ændringer i regelsættet (44).

Stk. 3 DEs bestyrelse kan i helt særlige tilfælde dispensere fra reglerne (45).

Stk. 4 Uanset bestemmelsen i § 3 løber den første uddannelsesperiode for personer, der er tilknyttet en medlemsvirksomhed ved reglernes ikrafttrædelse fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.

Stk. 5 De tidligere gældende regler om basisuddannelse gælder fortsat for personer der ved reglernes ikrafttrædelse er omfattet af krav om deltagelse i basisuddannelse efter de hidtidige regler.


 

NOTER

[1] Der er som udgangspunkt et generelt krav om løbende faglig efteruddannelse af alle personer, der er beskæftiget i en medlemsvirksomhed. Kravet gælder såvel indehavere som ansatte. Kravet skal sikre, at de personer, der er beskæftiget i medlemsvirksomhederne løbende vedligeholder deres teoretiske viden og faglige kompetencer. Kravet gælder dog ikke for personer, der ikke er ejendomsmæglere og heller ikke beskæftiger sig med faglige opgaver, jf. § 1 modsætningsvis.

[2] Første punktum omfatter kun de personlige medlemmer af DE, der er registreret i Ejendomsmæglerregistret. Andet punktum omfatter øvrige personlige medlemmer af DE – f.eks. en person der er optaget som personligt medlem af DE på baggrund af en diplomvaluaruddannelse - samt personer, der ikke er personlige medlemmer af DE, men er tilknyttet en medlemsvirksomhed og som varetager faglige opgaver. Se også note 3.

[3] Omfatter alle andre ansatte og indehavere, der ikke er optaget i Ejendomsmæglerregistret, men som beskæftiger sig med faglige opgaver. Kravet gælder uanset titel m.v. og omfatter f.eks. sælgermægler, sagsbehandler, trainee, elev m.v. Undtaget er alene medarbejdere, der udelukkende har ikke-faglige opgaver som f.eks. rengøringspersonale, medarbejdere, der udelukkende varetager kopieringsopgaver, brevpakning, forsendelse, kalenderopdatering m.v. eller f.eks. alene har ledelsesfunktioner.

[4] Der gælder et generelt krav om, at en medarbejder/indehaver ikke må beskæftige sig med opgaver som vedkommende ikke har de fornødne kompetencer til at varetage. En medarbejder eller indehavere kan derfor have behov for kompetencegivende uddannelse sideløbende med efteruddannelse, f.eks. hvis vedkommende skifter funktion eller af andre årsager får andre opgaver.

[5] Ved deltagelse i e-learningskurser må det vurderes konkret, hvor mange lektioner, det svarer til. Kravet om minimum 24 lektioner over to kalenderår gælder alle også medarbejdere på deltid, jf. stk. 2.

[6] Kravet om minimum 24 lektioner gælder inden for den enkelte uddannelsesperiode. Hvis man har haft mere end 24 lektioner i en periode, kan op til maksimalt 6 overskydende lektioner tælles med i den umiddelbart efterfølgende periode, men kun i denne. Evt. manglende efteruddannelse i en uddannelsesperiode vil være en overtrædelse af efteruddannelseskravet. DEs bestyrelse kan beslutte, at manglende efteruddannelse skal indhentes.

[7] Fravær på grund af længerevarende sygdom og orlov skal som udgangspunkt dokumenteres. Ud over at personen kan opnå reduktion i de nævnte situationer, kan der efter omstændighederne gives dispensation fra kravet til antal lektioner i andre tilfælde, f.eks. hvis vedkommende akut bliver forhindret i at deltage i et planlagt kursus og af denne grund ikke kan nå at gennemføre det krævede antal lektioner. En dispensation kan betinges af, at den pågældende gennemfører de manglende lektioner i en efterfølgende periode. Se nærmere om dispensation i §10.

[8] En uddannelsesperiode løber altid fra 1. januar og 24 måneder frem. Nedsættelse af kravet til antal lektioner i en uddannelsesperiode forudsætter, at den pågældende enten ikke har været ansat i eller indehaver af en medlemsvirksomhed i minimum 6 måneder af en uddannelsesperiode, eller har været fraværende i minimum 6 måneder i en uddannelsesperiode f.eks. på grund af længerevarende sygdom eller barsel. Ved fravær m.v. i mindre end 6 måneder i en uddannelsesperiode nedsættes kravet til antal lektioner ikke og er således 24 lektioner i perioden. Er en af betingelserne opfyldt reduceres antallet af lektioner afhængigt af længden af fraværet m.v. Har fraværet m.v. f.eks. varet 8 måneder i perioden reduceres kravet fra 24 lektioner til 16 lektioner i den pågældende periode.

[9] Det tidligere krav om, at personlige medlemmer skal deltage i mindst et kursus af 5 lektioners varighed er bortfaldet fra og med 1. januar 2016. Herefter er der ikke særlige krav til længden af kurser.

[10] Der er ingen mindstegrænse for antal timers beskæftigelse. Kravet om 24 lektioners efteruddannelse over 2 kalenderår gælder således også medarbejdere på deltid.

[11] Bestemmelsen finder først anvendelse fra 1. januar 2016, så det er første gang en person tilknyttes en medlemsvirksomhed efter 1. januar 2016, der afgør den pågældendes efteruddannelsesperioder. Det har således ingen betydning for fastsættelsen af uddannelsesperioderne om personen evt. har været tilknyttet en medlemsvirksomhed på et tidspunkt før 1. januar 2016. For personer der er tilknyttet en medlemsvirksomhed pr. 1. januar 2016 løber den første uddannelsesperiode fra 1. januar 2016 – se nærmere overgangsbestemmelsen i § 13, stk. 4.

[12] Uddannelsesperioden fastsættes individuelt for hver person ud fra det tidspunkt vedkommende første gang tilknyttes en medlemsvirksomhed og ændrer sig ikke ved efterfølgende jobskifte, eller hvis personen ændrer status fra ansat til indehaver eller vice versa.

[13] Bestemmelsen omfatter personer, der er tilknyttet virksomheder, der indmeldes i DE efter 1. januar 2016. Har de pågældende personer ikke i perioden 1. januar 2016 og frem til indmeldelsen af den virksomhed de er tilknyttet været tilknyttet en anden medlemsvirksomhed fastsættes deres uddannelsesperioder ud fra, hvornår virksomheden optages som medlem af DE.

[14] F.eks. kurser udbudt af Ejendomsforeningen Danmark, Danske Advokater, DJØF, JUR, FSR m.fl.

[15] F.eks. kurser i kæderegi.

[16] Det er en grundlæggende formel betingelse, at kurset har et tilrettelagt og struktureret forløb, og at undervisningen varetages af en faglig ekspert. Interne kurser i en virksomhed, hvor medarbejdere oplærer andre medarbejder, vil som udgangspunkt ikke kunne godkendes. Har medarbejderen også deltaget i tilrettelæggelsen af og undervist på eksterne kurser, vil kravet om ekspertviden formodes opfyldt. Modsat vil kravet om ekspertviden ikke være opfyldt på baggrund af, at medarbejderen blot har deltaget som kursist på et eksternt kursus.

[17] Bestemmelsen skal sikre, at fastsættelse af lektioner sker ud fra ens kriterier, herunder men ikke begrænset til lektionernes varighed og den faglige tyngde.

[18] Efteruddannelsen har til formål at sikre en korrekt faglig håndtering af de opgaver der varetages i forhold til kunderne, så et kursus der skal godkendes som efteruddannelse skal som udgangspunkt være af mæglerfaglig karakter, dvs. omhandle de faglige regler, normer, etik osv., der gælder ved formidling af ejendomme, vurderinger m.v. eller de dokumenter der anvendes. Grænsen for hvornår et kursus er af mæglerfaglig karakter er flydende, så kurser der ikke er strikt mæglerfaglige vil også kunne godkendes som efteruddannelse, evt. kun delvist. Kurserne må ikke være udelukkende praktiske, men skal være baseret på et teoretisk grundlag og som nævnt have relevans for håndteringen af opgaver i forhold til kunderne. Kurser i brug af administrative systemer i virksomheden, herunder boligsystemer og økonomisystemer, vil som udgangspunkt ikke kunne godkendes som efteruddannelseskurser, selvom korrekt brug af administrative systemer er en del af en korrekt faglig håndtering – dog kan de efter omstændighederne godkendes i det omfang de også har mæglerfaglig karakter. Salgskurser kan godkendes, hvis de opfylder en række krav – se vejledningen.

[19] Deltagelse i en af de nævnte aktiviteter kan kun erstatte deltagelse i efteruddannelse, men ikke erstatte deltagelse i et basiskursusforløb. Er man omfattet af kravet om deltagelse i et basiskursusforløb, kan man altså ikke erstatte dette med deltagelse i en kompetencegivende uddannelse eller efteruddannelse.

[20] Deltagelse i basiskursusforløb erstatter deltagelse i efteruddannelse uanset om deltagelsen er obligatorisk eller frivillig.

[21] Det er ikke tilstrækkeligt, at personen er indskrevet på studiet – vedkommende skal være aktiv, dvs. deltage i undervisningen, aflevere opgaver og deltage i eksaminer og evt. andre aktiviteter, der kræves af uddannelsesstedet.

[22] Uddannelsen skal være relevant for varetagelse af faglige opgaver i en ejendomsmæglervirksomhed, og skal således være af juridisk, økonomisk eller teknisk art. Såvel deltagelse i et egentligt uddannelsesforløb bestående af flere fag som deltagelse i enkelte fag kan godkendes. De enkelte fag skal have et omfang der svarer til minimum 5 ECTS-points pr. år. Forløb eller fag, der ikke opfylder dette krav vil e.o. kunne godkendes som efteruddannelse efter § 4.

[23] Det vurderes konkret i hvilket omfang en aktivitet erstatter deltagelse i efteruddannelse – se nærmere vejledningen.

[24] De anførte uddannelser anses efter deres art som relevant erstatning for efteruddannelse.

[25] Bestemmelsen omfatter kun uddannelser der er offentligt godkendte, dvs. godkendt af det ansvarlige ministerium (”Undervisningsministeriet”) og udbudt af en godkendt undervisningsinstitution. Uddannelser der ikke er offentligt godkendte kan ikke godkendes som erstatning for efteruddannelse, men kan evt. godkendes som efteruddannelseskursus.

[26] Basiskursusforløbet er rettet mod personer (ansatte og indehavere), der ikke har været beskæftiget i en medlemsvirksomhed inden for de seneste to år. Formålet er at sikre, at de pågældende relativt hurtigt efter tilknytningen til en medlemsvirksomhed bringes op på et passende fagligt grundniveau.

[27] I lighed med efteruddannelse omfatter bestemmelsen kun ejendomsmæglere samt øvrige beskæftigede, der varetager faglige opgaver.

[28] Medarbejdere og indehavere der ikke har pligt til at deltage i basiskursusforløbet kan frivilligt tage basiskurser som hel eller delvis opfyldelse af efteruddannelseskravene, forudsat at kurserne er konkret relevante for den pågældende.

[29] Der er ingen mindstegrænse for antal timers beskæftigelse. Kravet om deltagelse i basiskursusforløbet gælder således også medarbejdere på deltid, hvis de pågældende enten er ejendomsmæglere eller varetager faglige opgaver.

[30] Kravet gælder således som udgangspunkt også personer, der f.eks. er uddannede ejendomsmæglere. Har de pågældende et tilfredsstilende fagligt grundniveau, kan de helt eller delvist fritages for deltagelse i et basiskursusforløb – se nærmere § 7, stk. 4 med noter.

[31] Ejendomme der ikke er omfattet af lov om omsætning af fast ejendom.

[32] Basiskursusforløbet er udelukkende rettet mod ejerboligområdet. Fritagelsen omfatter medarbejdere, der er ansat i virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med erhvervsejendomme og indehavere af disse virksomheder. Fritagelsen omfatter endvidere medarbejdere, der er ansat i virksomheder, der både beskæftiger sig med erhverv og ejerboliger, og indehavere af disse virksomheder, forudsat at de pågældende personer udelukkende varetager opgaver i relation til erhvervsejendomme.

[33] Bestemmelsen giver mulighed for hel eller delvis fritagelse for deltagelse i basiskursusforløbet, hvis personen allerede har et tilstrækkeligt mæglerfagligt grundniveau.

[34] Se nærmere Vejledningen.

[35] Alle fire basiskurser skal være gennemført inden for 2 år, men der er ingen krav om, hvornår de enkelte basiskurser er gennemført. Det anbefales, at det obligatoriske basiskursus Mæglerfaglig intro gennemføres som det første og snarest muligt efter tilknytningen – se nærmere Vejledningen.

[36] Der skal ikke søges om godkendelse for deltagelse m.v. i de forhåndsgodkendte fag og uddannelse som nævnes i § 6, stk. 1.

[37] Betydningen af at få en dispensation er, at efteruddannelseskravet ikke anses for overtrådt, selvom man ikke har opnået de krævede lektioner.

[38] Der skal foreligge særlige omstændigheder, f.eks. at personen er blevet forhindret i at deltage i et ellers tilmeldt kursus på grund af sygdom på kursusdagen, eller at et tilmeldt kursus er blevet aflyst med kort varsel og det ikke er muligt at tage et andet kursus inden udløbet af uddannelsesperioden. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke foreligger forhold, der kan bebrejdes personen. Der vil som hovedregel f.eks. ikke kunne opnås dispensation, hvis personen ikke har tilrettelagt sin efteruddannelsesperiode hensigtsmæssigt, men f.eks. har udskudt hele sin efteruddannelse til slutningen af sin uddannelsesperiode og nu bliver ”ramt” af f.eks. en aflysning af et kursus. Ved længerevarende sygdom og orlov reduceres kravet til antal lektioner automatisk, uden at der skal ansøges om dispensation, jf. § 2, stk. 2, men personen skal naturligvis selv gøre opmærksom på, at vedkommende har været langtidssyg eller på længerevarende orlov.

[39] Både den person der er omfattet af kravene og medlemsvirksomheden har ansvar for, at personen overholder kravene, men manglende overholdelse kan kun sanktioneres over for medlemsvirksomheden, jf. stk. 3.

[40] Se vejledningen.

[41] En medarbejder kan være tilknyttet flere medlemsvirksomheder i løbet af sin uddannelsesperiode, f.eks. pga. jobskifte i perioden. Det er den medlemsvirksomhed, hvor medarbejderen er tilknyttet pr. 31/12 i det år uddannelsesperioden for medarbejderen udløber, som kan rammes af sanktion, hvis kravene ikke er overholdt.

[42] De nærmere regler om bod, herunder dennes størrelse fastsættes af DEs bestyrelse efter indstilling fra Uddannelsesrådet.

[43] DEs bestyrelse er øverste myndighed i relation til konkrete afgørelser iht. basis- og efteruddannelsesreglerne. Bestyrelsens afgørelser kan således ikke omgøres af andre foreningsinstanser, herunder DEs Repræsentantskab.

[44] Bemyndigelsen omfatter enhver ændring af regelsættet og skal sikre, at reglerne kan tilpasses de politiske ønsker og de praktiske og faktiske forhold uden at ændringerne nødvendigvis skal forelægges repræsentantskabet.

[45] Bestemmelsen giver mulighed for at fravige kravene i konkrete tilfælde. Bl.a. under hensyn til, at medlemmerne har indrettet sig efter reglerne, skal bestemmelsen kun anvendes i helt ekstraordinære situationer, hvor reglerne ellers vil fører til et utilsigtet og uønsket resultat som har en af væsentlig negativ betydning for en ansat eller indehaver.