English version

 1. Indledning og målsætning
 2. Anvendelsesområde
 3. Generelt
 4. Rådgivning
 5. Aftaler med forbrugeren
 6. Markedsføring
 7. Habilitet (selvindtræde m.v.)
 8. Flere købere
 9. Salg af egne projektboliger

 

1. Indledning og målsætning   

Disse etiske retningslinjer for ejendomsmæglere er udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening.

 • Retningslinjerne skal sikre, at forbrugeren modtager korrekt, relevant og fyldestgørende rådgivning og information fra ejendomsmægleren samt anvise, hvordan ejendomsmægleren håndterer en række konkrete situationer etisk korrekt.
 • Retningslinjerne skal udtrykke, hvad der er god ejendomsmæglerskik.
 • Retningslinjerne regulerer de oftest forekommende situationer, men er ikke udtømmende. Ved siden af disse retningslinjer gælder almindelige etiske krav til virksomhedsudøvelse.  


2. Anvendelsesområde   

Retningslinjerne finder anvendelse når ejendomsmægleren erhvervsmæssigt udfører aktiviteter, der er rettet imod eller udført for en forbruger i forbindelse med forbrugerens køb eller salg af fast ejendom eller ydelser tilknyttet fast ejendom. I det omfang en ydelse vedrører et område, der er reguleret af en anden branches etiske retningslinjer, er det dog disse retningslinjer, der gælder for ejendomsmægleren.

 • Hvis forbrugeren er repræsenteret af en anden professionel rådgiver, finder retningslinjerne anvendelse med de tillempelser den konkrete situation tilsiger.  


3. Generelt

Ejendomsmæglervirksomhedens ejer og ledelse har ansvaret for, at de etiske retningslinjer efterleves i det daglige arbejde. Ejeren og ledelsen skal således sikre at arbejdsgange ajourføres og medarbejderne vejledes og uddannes i nødvendigt omfang, sådan at virksomheden stedse drives i overensstemmelse med retningslinjerne.  


4. Rådgivning    

Ejendomsmæglerens rådgivning skal tage udgangspunkt i den enkelte forbrugers behov og situation, og skal sigte mod at tilvejebringe den information, der er nødvendig for, at forbrugeren kan træffe beslutning i overensstemmelse med egne interesser.

 1. Ejendomsmægleren skal i samarbejde med forbrugeren skabe fornøden klarhed om indhold og forudsætninger i rådgivningen.
 2. Rådgivningen skal gives, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov. Ejendomsmægleren må dog ikke yde rådgivning til begge parter i en handel om forhold, hvor der er interessemodsætninger.
 3. Såfremt en forbruger i en handel med en anden forbruger ikke bistås af egen rådgiver, skal ejendomsmægleren rådgive forbrugeren om behov og muligheder for at søge egen rådgiver.
 4. En ejendomsmægler, der markedsfører sig på en måde, der skaber berettiget forventning om, at der ydes en uvildig rådgivning, skal leve op til den standard, der må forudsættes for anerkendte og uafhængige rådgivere.  


5. Aftaler med forbrugeren   

Ejendomsmægleren skal sørge for, at væsentlige aftaler indgås eller bekræftes skriftligt. Ejendomsmægleren skal også sørge for at særlige og væsentlige forudsætninger for den tilknyttede rådgivning bliver anført i aftalen eller på anden skriftlig måde.

 1. Hvis en ejendomsmægler er bekendt med, at forbrugeren har indgået en formidlingsaftale med en anden ejendomsmægler, skal ejendomsmægleren undersøge, om denne aftale er ophørt inden forbrugeren indgår (endnu) en aftale om formidling med ejendomsmægleren.
 2. Er den tidligere formidlingsaftale stadig i kraft, skal ejendomsmægleren oplyse forbrugeren om konsekvenserne af at indgå to formidlingsaftaler om den samme ejendom, herunder om forbrugeren efter aftalerne skal betale salær eller andre ydelser til begge ejendomsmæglere ved et salg.
 3. Ejendomsmægleren skal af egen drift tilbyde forbrugeren at gennemgå de enkelte aftalevilkår i en skriftlig aftale inden aftalen indgås, således at det bedst muligt sikres, at forbrugeren har forstået aftalens indhold og rækkevidde. Særligt byrdefulde vilkår skal fremhæves for forbrugeren.


6. Markedsføring   

 1. Ejendomsmæglerens markedsføring af egne ydelser skal fremtræde saglig og redelig og skal indeholde informationer, der er relevante for forbrugeren ved dennes valg af ejendomsmægler.
 2. Hvis en ejendom udbydes med variabelt forrentede lån, lån i fremmed valuta eller andre former for lån, hvor forbrugeren umiddelbart opnår en ydelsesbesparelse mod at påtage sig en risiko for ikke-beregnelige stigninger i de fremtidige ydelser, skal der tillige i annoncer, salgsopstillinger og andet markedsføringsmateriale med økonomiske oplysninger gives oplysninger om ejerudgifterne, baseret på en traditionel finansiering med fast forrentede lån i danske kr.  


7. Habilitet (selvindtræde m.v.)   

En ejendomsmægler må ikke personligt eller via økonomisk eller personligt nærtstående personer eller selskaber forpligte sig til at købe en forbrugers ejendom, såfremt det viser sig, at ejendommen ikke kan sælges til en bestemt pris.

 • En ejendomsmægler, der driver selvstændig virksomhed, skal straks udtræde af sagen, hvis ejendomsmægleren selv, eller ejendomsmæglerens ægtefælle eller samlever eller slægtninge i lige linje ønsker at købe forbrugerens ejendom. Det samme er gældende, såfremt en ansat i virksomheden eller dennes ægtefælle eller samlever ønsker at købe forbrugerens ejendom.
 • Tilsvarende pligt påhviler ejendomsmægleren, når andre fysiske eller juridiske personer end nævnt i stk. 2, som har personlige eller erhvervsmæssige relationer til ejendomsmægleren eller den ansatte, ønsker at erhverve forbrugerens ejendom, medmindre de pågældende relationer konkret er af en sådan karakter, at der reelt ikke er en interessekonflikt. Uanset om ejendomsmægleren vurderer, at der ikke er en interessekonflikt, skal ejendomsmægleren straks han bliver bekendt med situationen oplyse forbrugeren (sælgeren) om forholdet.
 • De anførte bestemmelser gælder ligeledes, hvis ejendomsmægleren har indgået aftale om køberformidling eller rådgivning med forbrugeren, og forbrugeren ønsker at erhverve en ejendom ejet af ejendomsmægleren eller en af de ovennævnte fysiske eller juridiske personer.
 • En ejendomsmægler, der driver selvstændig virksomhed, har pligt til at informere alle ansatte om nærværende regelsæt om habilitet (selvindtræde m. v.), herunder sikre, at de ansatte er bekendt med, at de straks skal orientere om eventuelle habilitetsproblemer til den ansvarlige indehaver eller daglige leder af forretningsstedet/virksomheden
 • I den situation, hvor ejendomsmægleren skal udtræde af sagen på grund af inhabilitet skal formidleren skriftligt opsige formidlingsaftalen, frasige sig vederlaget og rådgive forbrugeren om behov og mulighed for at søge anden bistand. Ejendomsmægleren selv, dennes ægtefælle/samlever, den ansatte eller dennes ægtefælle/samlever må kun erhverve forbrugerens ejendom, såfremt forbrugeren antager egen rådgiver i forbindelse med handlen.


8. Flere købere

Ophævet pr. 1. oktober 2007.

Der henvises til Budbekendtgørelsen nr. 321 af 29. marts 2007.


9. Salg af egne projektboliger

Stk. 1. Medlemmer af DE må ikke gennem en af medlemmet selv ejet formidlingsvirksomhed udbyde projektboliger, der er ejet af medlemmet selv til forbrugere. Ved projektboliger forstås endnu ikke opført fast ejendom til beboelse samt nyopført fast ejendom til beboelse, der ikke tidligere har været ejet af forbrugere. Ved forbrugere forstås personer, andelsboligforeninger m.v., der hovedsagelig har anvendt eller skal anvende projektboligen til beboelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis projektboligen er ejet af medlemmets ægtefælle eller samlever eller beslægtede i lige linje. Bestemmelsen gælder også, hvis projektboligen er ejet af en ansat i ejendomsformidlingsvirksomheden eller dennes ægtefælle eller samlever eller beslægtede i lige linje.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også, hvis projektboligen er ejet af en virksomhed, en fond eller et selskab, der har ejerinteresser i medlemsvirksomheden eller i et selskab/en fond i samme koncern som medlemsvirksomheden.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder anvendelse, uanset om projektboligen eller formidlingsvirksomheden ejes direkte eller indirekte gennem et eller flere selskaber eller fonde.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 - 4 gælder, uanset ejerandel af projektboligen, formidlingsvirksomheden eller selskabet/fonden, dog ikke, hvis ejerandelen udgør mindre end 2 % af projektboligen, virksomhedskapitalen eller selskabskapitalen/fondskapitalen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 træder i kraft 1. juli 2008. Udbud af en projektbolig, der allerede på ikrafttrædelsestidspunktet er udbudt, og som vil blive omfattet af stk. 1-5, kan dog fortsætte i indtil et år fra ikrafttrædelsestidspunktet.