F0A4688

DE’s bestyrelse har udarbejdet et udkast til et etisk normsæt. På Indehaverdagen dannede udkastet grundlag for tre sessions med advokaterne Hanne Delcomyn og Anders Palmkvist fra DE. Eksempler på etiske og moralske dilemmaer satte gang i åben diskussion, rundbordssamtaler og individuelle besvarelser, der skabte et bredere billede af foreningens og medlemmernes syn på hverdagen og dens udfordringer.


Etik, moral og faglighed er givetvis en selvfølge for mange. Men i hverdagen opstår jævnligt situationer, hvor selv den bedste kan komme i tvivl om, hvad der er rigtigt eller godt nok. Og vejen fra at begå en fejltagelse til at havne i offentlig modvind kan være ganske kort. Derfor arbejder DE på at udforme en klar, fælles linje for branchens etiske krav til sig selv. DE’s bestyrelse har udfærdiget et udkast til et etisk normsæt, med inspiration fra sammenlignelige brancher og lande. Udkastet vil blive drøftet intensivt på DE’s politiske repræsentantskabsmøde den 21. november, hvor både normsættets endelige ordlyd og planen for overgangsbestemmelser i forhold til bl.a. videreuddannelse forventes at blive sat på skinner.

På Indehaverdagen var udkastet til det etiske normsæt omdrejningspunktet for tre sessions med Anders Palmkvist, advokat og vicedirektør i DE, og Hanne Delcomyn, advokat i Mæglerfaglig afdeling i DE. Ved hjælp af en rundspørge-app på deres smartphones kunne deltagerne hurtigt og anonymt tilkendegive deres syn på dilemmaer, der tog afsæt i situationer fra det virkelige liv, og ”temperaturmålinger” på holdninger og adfærd i praksis.


Dilemmaer

Dilemmaerne, som deltagerne skulle forholde sig til, kunne f.eks. opstå ved underbemanding i deres virksomhed eller under tidspres. Først blev dilemmaerne diskuteret ved rundbordssamtaler, og derefter besvarede deltagerne spørgsmålene individuelt via app’en.
Når et repræsentativt antal af dagens næsten 200 deltagere havde svaret, fremlagde Hanne Delcomyn og Anders Palmkvist resultatet og holdt det op mod udkastet til DE’s etiske normsæt.

Af normsættet fremgår bl.a., 

  • at en praktikant ikke må udføre mæglerfaglige og kunderettede opgaver på egen hånd.
  • at ethvert medlem af DE er forpligtet til at opfordre sin kunde til at modtage rådgivning, inden vedkommende signerer et aftaledokument.
  • at ethvert medlem af DE er forpligtet til ikke at rette direkte henvendelse til modparten, hvis modparten har en egen rådgiver – og hvis den direkte kontakt alligevel viser sig at være nødvendig, skal modpartens rådgiver samtidigt eller uden ugrundet ophold orienteres om den direkte henvendelse.
  • at ethvert medlem af DE er forpligtet til alene at påtage sig opgaver, som vedkommende har fornøden kompetence og erfaring til at kunne varetage.
  • at ethvert medlem af DE i sin kunderådgivning altid skal tage udgangspunkt i kundens behov og interesser, og at kundens interesser altid skal prioriteres højere end rådgiverens egne interesser.


Temperaturmålinger

Foruden de fem dilemmaer tog Hanne Delcomyn og Anders Palmkvist i dagens løb også temperaturen på adfærd i praksis ude i deltagernes virksomheder. I ultrakorte rundspørger blev der blandt andet skabt et øjebliksbillede af,

  • hvor stor en andel af virksomhedens ansatte, som har med ejendomsformidling at gøre, der er ansvarlige ejendomsmæglere.
  • hvor mange af deltagerne der har fastlagt øvre grænser for, hvor mange formidlingsopdrag den enkelte ansvarlige ejendomsmægler kan have.
  • om nogle af den ansvarlige ejendomsmæglers opgaver uddelegeres til andre ansatte.
  • hvilke medarbejdere der udfører centrale formidlingsopgaver.


Hanne Delcomyn rundede dagen af med en Disciplinærnævnskendelse, hvor en ejendomsmægler blev idømt bøde. Mægleren havde ved salget af en bolig ikke sikret sig tilstrækkeligt, at den sygdomsramte sælger og dennes pårørende var klar over, at sælger ved et salg skulle fraflytte ejendommen med forholdsvis kort varsel. Desuden havde ejendomsmægleren fortalt køber detaljer om sælgers helbredstilstand, dvs. røbet personfølsomme oplysninger.


Igennem alle tre seancer med Hanne Delcomyn og Anders Palmkvist var deltagernes spørge- og diskussionslyst stor, og nogle af dagens emner og besvarelser giver helt sikkert anledning til videre drøftelse både i foreningen og hjemme i de enkelte virksomheder. Etik, moral og faglighed er livsnødvendige parametre, og med det etiske normsæt vil DE hæve barren for hele branchen.

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Kåre Hangaard