Det årlige repræsentantskabsmøde blev holdt den 22. maj på Comwell Kellers Park ved smukke Vejle Fjord. Efter 6 år i stolen havde bestyrelsesformand Torben Strøm valgt at træde tilbage, og der skulle således vælges en ny formand. Højt på agendaen var den nye Etiske Handlingsplan.

Formanden bød alle velkommen og forklarede, at hans beretning i år, bestod af ikke mindre end fem dele: Redegørelse af forslag fra sidste års repræsentantskabsmøde, en politisk del, en del om DE’s eget liv, en Etisk Handlingsplan og derefter en præsentation fra kandidat til formandsposten Mikael Hartmann om hans vision for DE’s fremtid.

Året der gik

Der blev givet status på tidligere forslag fra repræsentanterne.

På sidste års møde var kontingentbetaling oppe og vende og på bestyrelsens vegne præsenterede Klaus Kristjansen derfor et forslag til en ny kontingent- og forsikringsstruktur. Forslaget blev ikke vedtaget.

Der blev fuldt op på et forslag om at undersøge, hvordan et medlem, som har butikker i flere kredse, skal udøve sine medlemsrettigheder. Dette forslag skal forelægges en advokat med speciale i foreningsret og derefter for de 8 kredse. Det forventes at blive behandlet på næste års repræsentantskabsmøde.

Det seneste år - fra maj 2018 til maj 2019 - bød på mange forandringer og nyheder. Efter lang tids søgen fik DE i oktober 2018 en ny direktør med en helt anden profil end tidligere. Samtidig tog man i april 2019 afsked med den ene af DE’s to vicedirektører.

”Bestyrelsen har ansat en helt anden profil [end tidligere] i Ole Hækkerup, som nærmest higer efter at komme ud til medlemmerne for at lytte og fortælle i øjenhøjde”, forklarede Torben Strøm. ”Bevæggrun-den til at handle, som vi gjorde var, bestyrelsens ønske om at opbygge et endnu bedre DE. Det gør vi først og fremmest, fordi vi ønsker at flytte vores egen branche. Det handler den etiske handlingsplan i virke-ligheden om.”

Etisk handlingsplan og omstilling

Det seneste år har desværre budt på eksempler på uacceptabel ageren i branchen med efterfølgende dårlig omtale af ejendomsmæglere i medierne. ”Først og fremmest betyder det, at der står kunder med en rigtig dårlig oplevelse, og dernæst ødelægger det respekten for faget. Det forhindrer branchen i at bygge et nyt og bedre omdømme”, fastslog formanden.

For langt de fleste handler det - at være ejendomsmægler - om tillid. Handel er en tillidssag. Og næsten alle ejendomsmæglere driver deres forretning med det for øje: Hvordan der skabes den største tillid, det gode omdømme for egen forretning og den professionelle assistance til både købere og sælgere. Det er helt enkelt den bedste måde at drive en bæredygtig forretning på. Men det handler også om noget så grundlæggende som, at man skal opføre sig ordentligt.

Det går ikke at køre på kanten af reglerne. Samfund stiller markant større krav til etik og ansvarlighed end tidligere. DE skal have en etisk handlingsplan, som understreger den vægt ejendomsmæglerbranchen lægger på etiske adfærd.

Ejendomsmæglerne bidrager meget til samfundet. Det skal DE være endnu bedre til at fortælle. Ejen-domsmæglere kan kun få en ny og større rolle i Danmark, med nye opgaver, hvis de har samfundets tillid.

Det starter med mæglerne selv.

Derfor en handlingsplan for at forbedre den etiske adfærd i ejendomsmæglerbranchen – og en hånds-rækning til alle der bygger deres forretning på tillid og god rådgivning.

Eget liv

I den omstilling, der er sat i gang af Dansk Ejendomsmæglerforening, er der stadig en del, der skal falde på plads.

Opgavefordelingen mellem kredsene og bestyrelsen, som ikke er helt færdig udarbejdet endnu. Kom-munikationen skal ligeledes forbedres mellem bestyrelsen, kredsene, repræsentanterne og sekretaria-tet.

I den skriftlige beretning er de overordnede mål for Dansk Ejendomsmæglerforening optrykt i den politi-ske beretning. Hvis DE skal have en etisk handlingsplan og en ny fortælling om ejendomsmæglere, så kan det betyde, at DE’s politiske mål skal ændres og tilpasses.

Christiansborg

De nye vurderinger er i det seneste år blevet udsat endnu engang. Egentlig burde de nye vurderinger være en god nyhed. For de fleste kommer til at betale mindre i samlet skat. Men det har haft nogle kon-sekvenser, som DE skal arbejde med. For det første er der usikkerheden. Lige nu reagerer boligmarkedet ret voldsomt – særligt i de store byer - måske udover hvad der er grundlag for. Den usikkerhed kan be-grænses, hvis den viden, der allerede findes hos myndighederne, bliver delt. Det koster ikke andet end god vilje. Den gode vilje skal hjælpes på vej.

HE-ordningen er også i spil. Sikkerhedsstyrelsen er kommet med forslag, men politisk er det ikke konklu-deret endnu. DE har særligt haft fokus på diskussionen omkring skadesbegrebet. Hvis der ændres på dét, kræver det særlige tiltag for at sikre, at der ikke opstår en periode med usikkerhed. DE arbejder for, at købere og sælgere er trygge og stilles bedst muligt.

På uddannelsesområdet har bestyrelsen besluttet at udvide listen over emner, der kan godkendes med ”ledelse”. Samtidig er der blevet lagt op til, at indsatsen på basisuddannelsen skal styrkes.

På IT-området skal der arbejdes med brugervenlighed. DE’s system er ved at være af ældre dato. I stedet for at starte med teknikken, har bestyrelsen besluttet at starte med, hvad det er, medlemmerne og an-dre brugere ønsker. Hvad er formålet, fremfor hvad er de tekniske krav. Der kommer en udgift, og derfor er der indsat en udviklingspulje i budgettet.

Ordet til Mikael Hartmann

Torben Strøm gav nu ordet til Mikael Hartmann, der stillede op til at overtage formandsposten.

Mikael Hartmann gav udtryk for, at han syntes, at den forandringsproces, DE er i gang med, går i den rigti-ge retning. Det er ikke alene de overordnede målsætninger, der skal revideres, men også DE’s mission, vision og værdigrundlag.

Det nye årshjul for bestyrelsens arbejde vil afspejle den forandrede arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og sekretariatet. Denne ændring har også betydning for, hvordan kredsbestyrelserne skal inddrages og det politiske efterårsmøde. Og naturligvis en bedre kommunikation.

”Kommunikation er i det hele taget et fokusområde i den kommende tid. Det bliver i stort omfang Ole og sekretariatet, der skal stå for det, men selvfølgelig skal bestyrelsen være med til at sætte retningen” for-talte Mikael Hartmann. ”Kan vi om et år, have revideret vores grundlag, fået den nye fordeling af opgaver til at falde på plads, gennemført den etiske plan og være i gang med en ny kommunikation med vores egne medlemmer – så vil vi være nået et stort skridt videre.”

Tak til Torben

Møde billede 2

Møde billede 4

Møde billede 1

EA

AP TTE GL JL

Foto: Kennet Agerbo