I 2015 ved den seneste ændring af Lov om formidling af fast ejendom m.v., fik loven tilført et nyt kapitel med overskriften ”God ejendomsmæglerskik”. Det var ikke nyt, at ejendomsmæglerne skulle iagttage god ejendomsmæglerskik, for det har ejendomsmæglerne altid skulle leve op til. Men det var en nyskabelse, at der kom tre bestemmelser ind om begrebet i loven, hvilket automatisk har givet øget fokus på god ejendomsmæglerskik og hvad det betyder.

Siden indførelsen af god ejendomsmæglerskik i 2015, har vi set en tendens til, at klagenævnene indenfor ejendomsmæglerbranchen oftere og oftere i deres afgørelser henviser til lovens bestemmelser om god ejendomsmæglerskik – primært §§ 24 og 25.

 artikel lovgivning

Disse bestemmelser viser, at god ejendomsmæglerskik gælder både i relation til ejendomsmæglerens kunde dvs. ”sælger", men også i forhold til køber.

På DE´s hotline oplever vi tillige oftere og oftere, at vi får spørgsmål til komplekse situationer, hvor lovens øvrige bestemmelser ikke giver svar. Her skal svaret således findes i afvejningen af, hvad der vil være god ejendomsmæglerskik.

 

Hvad er god ejendomsmæglerskik?

Det er ikke let at definere præcist, hvad god ejendomsmæglerskik er. Ofte besvares spørgsmålet med god skik, god opførelse, professionel adfærd, etisk ansvarlighed, omsorgsfuld adfærd, god moral osv.
Ifølge bemærkningerne til loven skal der ved god ejendomsmæglerskik forstås den adfærd, som en god og omhyggelig, fagligt kompetent ejendomsmægler udviser, og som opfylder de faglige og etiske krav, der må opstilles på grundlag af lovgivningens regler om ejendomsmæglerens opgaver. Ligeledes fremgår det, at kravet til ejendomsmæglerens adfærd må tilpasses ændringer i samfundsforholdene.

Ved god ejendomsmæglerskik tages der altså afsæt i den adfærd, som ejendomsmægleren udviser i forbindelse med gennemførelsen af en ejendomshandel. Selve bedømmelsen af adfærden bliver dog målt i forhold til de samfundsforhold der gælder og netop disse forhold udvikler sig hele tiden. Et eksempel er de nye muligheder den teknologiske udvikling har skabt. Hvad der tidligere ville anses for at være i strid med god ejendomsmæglerskik - som f.eks. når ejendomsmægleren alene vil fremsende købsaftale og dokumenter til købers rådgiver via et link, hvor modtager selv kan downloade dokumenterne - vil i dag anses for at være i overensstemmelse med god skik grundet teknologiens udvikling. God ejendomsmæglerskik er således et begreb, som er i konstant forandring. Derfor er det vigtigt at følge med i udviklingen, holde sig opdateret på den seneste praksis fra klagenævnene og tage bestik af dette i sin adfærd.

 

Hvorfor er god ejendomsmæglerskik så vigtig?

Som ejendomsmægler er god ejendomsmæglerskik vigtig, fordi man ønsker at udføre sit hverv så korrekt som muligt!

Som ejendomsmægler finder man selvsagt tilfredsstillelse i at kunne formidle salget af en ejendom på en måde, hvor både sælger og køber føler sig trygge og har en opfattelse af, at ejendomshandlen er gennemført på en fair og ordentlig måde. Sælger føler, at hans behov og interesser er varetaget på bedste vis samtidig med, at der er udvist respekt for køber ved tilvejebringelse af alle relevante oplysninger om ejendommen. God ejendomsmæglerskik betyder også, at både køber og sælger bliver aktive ambassadører for nye kundeforhold.

Som branche er det naturligvis også vigtigt, at ejendomsmæglerne lever op til god ejendomsmæglerskik!

Dette er især vigtigt for branchens image. En enkelt ejendomsmæglers overtrædelse af god ejendomsmæglerskik kan få konsekvenser for hele branchens image. Dansk Ejendomsmæglerforening forsøger derfor løbende at forbedre branchens image ved forskellige tiltag. I 2017 satte den store kampagne ”Kend din ejendomsmægler på MDE-mærket” således fokus på kompetent rådgivning og etisk ansvarlighed.

God ejendomsmæglerskik har altid været vigtig, men den bliver endnu vigtigere i fremtidens teknologiske verden, hvor teknik og robotter spås at kunne overtage mange arbejdsopgaver. Den ”menneskelig behandling” der skabes i form af god ejendomsmæglerskik er imidlertid unik og derfor svær at erstatte med teknologi. God ejendomsmæglerskik kan derfor være et konkurrenceparameter, som er værd at fokusere på i fremtiden.


Tekst: Hanne Delcomyn