F0A6974


Poul Hjorth guidede igennem udfordringer og muligheder i forbindelse med ny lovgivning, især den nye Vurderingslov.

Poul Hjorth, skatterådgiver i SAGRO, er kendt for at være leveringsdygtig i nyheder om skatter og afgifter inden for landbruget. Det viste han igen på landbrugsseminaret, hvor han i to og en halv time førte sine tilhørere gennem emner inden for den nye Vurderingslov, ensrettet bo- og gaveafgift, indgreb vedrørende forældrekøb, fordeling af overdragelsessummen, tomme bygninger, ekspropriation, generationsskifte, familiehandler, skattefri handel af landbrug som beboesesejendom, hobbylandbrug, en ny sælgerpantebrevsmodel og meget mere.


Sælgerpantebrev

Poul Hjorth præsenterede en sælgerpantebrevsmodel, der skulle give bedre betingelser for generationsskifte i landbruget. Herved kan op til 10 pct. af købssummen genanbringes i den solgte erhvervsejendom. Modellen, der blev fremsat af den tidligere regering, blev vedtaget i december 2019. Sælgerpantebrevsmodellen i Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 D giver sælger mulighed for at udskyde beskatning af ejendomsavance i op til 10 år, og maksimalt at udskyde beskatning af avance svarende til 10 pct. af overdragelsessummen. Betingelser herfor er, at der udstedes et sælgerpantebrev med pant i ejendommen, at sælgerpantebrevets kontante værdi er af samme størrelse som den udskudte avance, at pantebrevets løbetid svarer til den periode, beskatningen fordeles over, og at sælgerpantebrevet ikke afdrages hurtigere end med lige store årlige beløb. Poul Hjorth viste eksempler på, hvordan det nye sælgerpantebrev kan anvendes i praksis, og i hvilke tilfælde adgangen til at udskyde avancen bortfalder.
”De gamle sælgerpantebreve var ikke smarte nok”, vurderede han. ”Men det kan det her blive.”


Kategorisering

I forbindelse med den nye Vurderingslov og den dertil hørende overgangsordning slog Poul Hjorth fast, at der kan være fordele og ulemper, både når en ejendom kategoriseres som beboelse og når den kategoriseres som landbrug – dog må det antages, at en kategorisering som landbrugsejendom som oftest er mest fordelagtig, idet grundskylden er væsentligt lavere, virksomhedsordningen kan anvendes, og driftsudgifter kan trækkes fra i skat. Til gengæld beskattes en eventuel avance ved salg af ejendommen. Han advarede om, at hvis en ejer er interesseret i at bibeholde ejendommens status som landbrug, men der er en vis sandsynlighed for, at status kan blive ændret til ejerbolig, og overgangsordningen skal anvendes, så skal ejeren være varsom med at foretage ændringer ved ejendommen, der kan medføre en omvurdering i det gamle vurderingssystem – for omvurderes ejendommen til beboelsesejendom pr. 1. oktober 2020, vil overgangsordningen ikke kunne anvendes. Måske vil også ændringer mellem den 2. oktober 2020 og 1. januar 2021 kunne betyde, at overgangsordningen ikke finder anvendelse. Det skyldes, at overgangsordningen alene gælder for ejendomme, der skifter kategori på grund af de ændrede vurderingsregler – og ikke for ejendomme, der skifter kategori fordi ejeren foretager ændringer af ejendommen.


Forældrekøb

Efter at have gennemgået udlejning af jord til solcelleanlæg, fortalte Poul Hjorth om ensrettet bo- og gaveafgift, inden han skiftede emne til forældrekøb. Ifølge Finansloven skal virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ikke længere kunne anvendes ved udlejning af bolig til nærtstående. Men der er ifølge Poul Hjorth en del åbne spørgsmål som eksempelvis: Hvem falder ind under begrebet ”nærtstående”?


Tomgang er roden til manglende fradrag

En driftsbygning, der står tom, er selvsagt ikke i drift – og derfor kan ejeren ikke trække driftsomkostninger fra, herunder udgifter til vedligeholdelse og forsikring. Ejeren har heller ikke ret til at afskrive på bygningen, og den kan ikke placeres i virksomhedsordningen. Derfor anbefalede Poul Hjorth:
”Hold altid bygningen i brug! Det er ikke nok at have ting stående i bygningen den dag, SKAT kommer på besøg og ser sig omkring. Står bygningen kun midlertidigt tom? Kan ejeren selv finde på en erhvervsmæssig anvendelse? Kan bygningen udlejes, uden at der opstår problemer med underskud ved udlejningsvirksomhed? Det gælder om at minimere omkostningerne. I sidste ende kan det blive nødvendigt at overveje at nedrive og at sælge materialerne.”


Generationsskifte

”Fortæl ærligt og redeligt alle parter, hvordan I griber generationsskiftet an”, opfordrede Poul Hjorth. ”Sørg for, at det bliver ordentligt forklaret.” Han gennemgik betingelserne for succession ved familieoverdragelse eller salg til nær medarbejder – hvilke aktiver der kan omfattes, og hvordan skatteforholdene for køber og sælger kan blive. Når køber overtager sælgers skattegæld, kan der ydes en gaveafgiftsfri kompensation:
”Og her er det vigtigt, når man f.eks. familieoverdrager til et af sine børn, at de andre børn får at vide, at den der overtager virksomheden godt nok får en million ekstra, men det er fordi han eller hun også overtager skattegælden.”


Hobbylandbrug

For hobbylandbrug anbefalede Poul Hjorth: ”Gør det ordentligt. Det er bedre at få en lille skattefordel end at gå glip af en stor. Sørg for regelmæssige overskud. Belast ikke hobbylandbruget med udgifter, der ikke hører sig til – f.eks. studierejser eller 25 pct. af bildriften. Og husk, at der altid er fradragsret for ejendomsskatter på erhvervsdelen.”


Beholdninger ved ejendomshandel

De værdiansættelser, der betyder noget for indkomstopgørelsen, bygger på Varelagerloven, Husdyrbeskatningsloven og Afskrivningsloven. Under Varelagerloven fastsættes en given beholdnings værdi ud fra dagspris, indkøbspris eller fremstillingspris. Det kan eksempelvis dreje sig om korn, der skal sælges. Husdyr beskattes efter normalhandelspris eller handelspris, og der kan nedskrives indtil 15 pct. Under Afskrivningsloven kan større maskiner afskrives med indtil 25 pct. og mindre maskiner med en værdi på op til godt 12.000 kr. kan afskrives straks; bygninger afskrives med indtil 4 pct. af købesummen, og der er mulighed for at opnå en forhøjet afskrivningssats.

Indkøbte beholdninger og salgsbeholdninger tages med i den skattemæssige status, og derfor kan udsving i disse statusværdier påvirke indkomsten. Foderbeholdninger, der er avlet på gården og anvendes på gården, og jordbeholdninger tages ikke med i den skattemæssige status, og derfor påvirker udsving i statusværdierne herfor heller ikke indkomsten. Der gælder en række specielle regler for foderbeholdninger og for jordbeholdninger, det vil sige planter med rod i jorden. Nogle af disse regler er meget gamle, og de er ikke lovbestemte. Sålænge en plante sidder fast med rod, er den fast ejendom.
”Der er en række særregler, som gælder ved køb og salg af landbrugsejendomme – og det er derfor vigtigt, at skatterådgiverne tages med på råd, da der kan ligge millioner af kroner heri”, påpegede Poul Hjorth.

 

Tekst: Sandy Thornland

Foto: Kåre Hangaard