Nu giver planloven lov til mere
Byvækst og ikke mindst produktionsvirksomheds- og butiksvækst stod på dagsordenen hos advokat Jens Flensborg, partner hos Codex Advokater.

Advokat Jens Flensborg gennemgik nogle af de ændringer, der siden sommeren gælder for bl.a. butikker, produktionsvirksomheder og kystnære områder.

127 større og mindre ændringer blev det til, da en moderniseret version af planloven trådte i kraft i sommer. Nogle af de større ændringer i ”lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af planloven m.fl.” blev på Erhvervsmæglerdagen gennemgået af advokat Jens Flensborg, partner i Codex Advokater.

Lovændringerne, der trådte i kraft den 15. juni i år, lemper nogle af de mere restriktive regler, herunder reglerne om detailhandel: ”Ideen er at sikre bylivet, at sikre, at butikkerne forbliver i bymidten, og at der fortsat er et butiksliv”, fortalte Jens Flensborg.

Når der skal skabes ny byvækst kan kommunerne omfordele allerede udlagte arealer, og der skal fortsat planlægges ”indefra og ud”, således at nye arealer til byzone placeres i direkte forbindelse til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. I særlige tilfælde kan dette dog fraviges, når der f.eks. er behov for at etablere virksomheder, som det er vanskeligt at placere inde i byen.

Lovændringerne bevirker også, at nye lokalplaner kan gennemføres hurtigere, idet kravet om otte ugers høringsfrist kan reduceres til fire, i visse tilfælde endda to uger.

 

Butikker

Butiksbegrebet og definitionen af butikstyper fastholdes; de væsentligste ændringer består i, at den maksimale butiksstørrelse forøges, og muligheden for at udlægge aflastningsområder genindføres. Sidstnævnte blev indtil lovændringen kun accepteret i Århus og København, forklarede Jens Flensborg: ”Man er fra politisk side opmærksom på, at der i konkrete tilfælde kan være argumenter for udvidelser, for eksempel i form af større varehuse, i et aflastningsområde.”
Efter lovændringer vil det også være attraktivt for nogle butikker at komme ind i kategorien ”pladskrævende varer”, der åbner muligheden for at etablere større bygninger på billige kvadratmeter, og lovændringerne gør det lidt nemmere at falde ind under denne kategori.
Om størrelsen af udvalgsvarebutikker fortsatte Jens Flensborg: ”Der er ikke længere begrænsninger i form af et maksimalt antal kvadratmeter, hvis kommunen synes, det er en god idé at tillade et større butiksprojekt. Hidtil var det sådan, at samme ejer ikke kunne lægge tre butikker, som hver især havde lidt under det maksimalt tilladte areal, ved siden af hinanden. For udvalgsvarebutikker er det nu ikke længere nødvendigt, da lovens krav om en maksimal butiksstørrelse på 2.000 kvm. for denne butikstype helt er bortfaldet, men også for dagligvarebutikker er den maksimale butiksstørrelse blevet forøget.”

 

Produktionserhverv

Hensynet til efterspørgslen efter byudviklingsområder med central beliggenhed, som ofte ligger i tilknytning til eksisterende erhvervsområder, er der tidligere søgt løst med reglerne om byomdannelse fra 2003 og 2007, hvor der var mulighed for midlertidige overgangsordninger med lempede støjkrav. Her er der kommet nye regler, hvor kommunerne skal udpege konsekvensområder omkring tungere erhvervsområder, men hvor der også er mulighed for at udpege såkaldte transformationsområder med byudviklingsinteresse tæt på erhvervsområderne. Herom sagde Jens Flensborg: ”Der kan være støj- og lugtgener i sådanne områder. Man må ikke planlægge sig ind i et støjproblem. Problemet skal være kendt, inden man etablerer boliger i et sådant område.” Lokalplanlægning for miljøbelastede områder skal indbefatte afskærmning mod de gener, der kan forudses, f.eks. støj, støv og lugt.

 

Kystnærhed

Også kravene i forbindelse med kystnærhedszonen formildes. Her pegede Jens Flensborg især på oprydning i ikke-udnyttede kystnære arealreservationer og på baggrund heraf godkendelse af op til 15 nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme. Kommunerne får ny hjemmel til at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der skal gælde lempede krav i forhold til, hvad der ellers gælder i kystnærhedszonen. Nye sommerhusområder i kystnærhedszonen vil kunne omplaceres og udlægges, sådan at der netto kan udlægges arealer til i alt 1.000 nye sommerhuse på landsplan. I særlige tilfælde vil sommerhusområder i kystnærhedszonen kunne overføres til byzone. Desuden betyder ”lex Svinkløv” en særlig mulighed for at få tilladelse fra ministeren til at genopføre ødelagte hoteller og lignende, f.eks. som følge af brand.

 

Mere plads og flere muligheder

Retten til til- og ombygning af helårshuse uden landzonetilladelse dobles op, således at disse fremover kan være på op til 500 kvm. Overflødige bygninger kan fremover bruges til ændret anvendelse; dette har hidtil kun været gældende for landbrugsbygninger, men kan nu også gøres gældende for andre bygninger som f.eks. nedlagte skoler eller mejerier. Dog gælder den nye undtagelse ikke i kystnærhedszone uden for udpegede udviklingsområder og ikke inden for klit- og strandbeskyttelsen.

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Kåre Hangaard