Stadig flere danskere køber ejendomme i udlandet. Samtidig er markedet præget af illegale ejendomshandlere uden ansvars- og garantiforsikringer – mens de registrerede ejendomsmæglere kæmper med en lov, som de i praksis ikke kan overholde. Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) opfordrer nu politikerne til at gøre noget ved problemerne. 

Stadig flere danskere køber ejendomme i udlandet. Samtidig er markedet præget af illegale ejendomshandlere uden ansvars- og garantiforsikringer – mens de registrerede ejendomsmæglere kæmper med en lov, som de i praksis ikke kan overholde. Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) opfordrer nu politikerne til at gøre noget ved problemerne.


Stadig flere danskere er interesserede i at købe fast ejendom – især feriebolig – i udlandet. Dette har medført en stigning i antallet af ejendomsmæglere, der formidler udenlandske ejendomme – men det har desværre også tiltrukket illegale ejendomshandlere, som driver ulovlig ejendomsformidling, og som ikke er dækket af en ansvars- og garantiforsikring.


”Vi finder det stærkt bekymrende, at et meget stort antal illegale ejendomshandlere i øjeblikket formidler fritidsboliger i udlandet til de danske forbrugere. Det er ikke alene splitter ulovligt, det er også til stor fare for forbrugernes sikkerhed – og vi er bekendt med, at politiet ikke har mulighed for eller ressourcer til at gøre noget ved dette problem,” siger DE’s formand, Steen Winther-Petersen.


Han mener, at forbrugerne skal beskyttes bedre mod personer, der formidler ejendomme uden at have ret til at drive ejendomsmæglervirksomhed. ”Og det kræver, at myndighederne håndhæver reglerne effektivt og forfølger de omfattende lovovertrædelser, som finder sted på markedet,” fastslår han.


Formidling af ejendomme beliggende i udlandet til forbrugere i Danmark vil i de fleste tilfælde være omfattet af lov om omsætning af fast ejendom. Ejendommens beliggenhed er nemlig ikke er afgørende for, om handlen er omfattet af den danske lovgivning. Såfremt en ejendom udbydes eller formidles til danske forbrugere, skal de danske regler overholdes. Kravene i lov om omsætning af fast ejendom tager imidlertid udgangspunkt i juridiske og praktiske forhold i Danmark, og det er derfor yderst vanskeligt at leve op til loven, når ejendommen ikke ligger her i landet.


”Vi har udarbejdet et normsæt, som skal sikre, at formidlingen af udenlandske ejendomme sker på forsvarlig vis. Men reelt er det umuligt at leve op til lovens bestemmelser – og det er naturligvis stærkt utilfredsstillende for ejendomsmæglerne. Derfor mener vi, at politikerne bør se på dette område, nu hvor de er i gang med at lave ændringer i ejendomsomsætningsloven,” siger Steen Winther-Petersen.


Det er – påpeger han – eksempelvis ikke er sikkert, at kravene om oplysning af brutto-/nettoydelse, oplysninger om anvendelsesbegrænsninger, arealoplysninger osv. kan opfyldes for en ejendom i udlandet, f.eks. fordi oplysningerne ikke er tilgængelige i det pågældende land. Og i visse tilfælde vil de slet ikke være relevante for ejendommen. Beskatningsreglerne vil ofte også være forskellige, ligesom det beror på beskatningsaftaler mellem Danmark og det pågældende land, hvilke beskatningsregler der gælder.


Ifølge loven kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte særlige regler for særlige typer ejendomme. Denne bestemmelse er udnyttet til at fastsætte regler for udbud af andelsboliger og statens faste ejendomme, og – mener DE – ville med fordel også kunne anvendes til at udstede en bekendtgørelse om udbud af ejendomme i udlandet.


For yderligere oplysninger kontakt:

· DE’s formand Steen Winther-Petersen på tlf. 33 36 10 48DE har sendt følgende forslag til politikerne

vedr. formidling af udenlandske ejendomme


 - Ændring af loven

DE opfordrer kraftigt til, at en ændring af loven gennemføres, således at det bliver praktisk muligt lovligt at formidle ejendomme i udlandet til forbrugere, samtidig med at forbrugerbeskyttelsen opretholdes.


Præcisering af regler for formidling af udenlandske ejendomme

Det kan ske ved en nærmere præcisering af hvilke regler der skal følges ved handel med udenlandske ejendomme.


Beskyttelse mod ulovlig virksomhed

Formidling af udenlandske ejendomme skal fortsat være omfattet af loven, men forbrugerne skal beskyttes bedre mod personer og virksomheder, der formidler udenlandske ejendomme i Danmark uden at have ret til at drive ejendomsmæglervirksomhed. Det kræver, at myndighederne håndhæver reglerne effektivt og forfølger de omfattende lovovertrædelser, som finder sted på markedet.