Dansk Ejendomsmæglerforening har modtaget eksempler på mangelfulde vurderingsrapporter, som er udformet af ejendomsmæglere. Og i stadig flere tilfælde udmeldes realkreditfolk som syn- og skønsmænd, i stedet for at ejendomsmæglere får opgaven.Som et skridt på vejen til at rette op på disse forhold, har DE nu udgivet bogen "Syn og skøn", som blev uddelt på erhvervsseminaret i forbindelse med indlægget "Syn og skøn i praksis", der blev holdt at mæglerfaglig konsulent i foreningen, Jørgen Møller.

Fokus på syn og skønVidnepligt

Jørgen Møller indledte med at orientere deltagerne om de øvrige tiltag, som DE nu igangsætter for at styrke medlemmernes fokus på syn og skøn. Derefter fortalte han, hvilken rolle syn og skøn kan spille i en retssag, og hvilken procedure der ligger forud for, at retten vælger en skønsmand. Enhver ejendomsmægler, der vælges - eller udmeldes, som det hedder - som syn- og skønsmand, er forpligtet til at påtage sig hvervet og afgive forklaring. Det vil med andre ord sige, at vedkommende har vidnepligt. Syn- og skønsmanden kan kun fritages, hvis han er inhabil eller kan skade sig selv eller sine nærmeste ved at vidne,?? oplyste han.Jørgen Møller gjorde opmærksom på, hvornår man selv bør sige fra, og hvilke betingelser der stilles vedrørende syn- og skønsmænds habilitet: Spørgsmålet om habiliteten kan til tider være hårfint, for i nogle tilfælde kan syn- og skønsmanden faktisk være habil, selvom vedkommende på et tidligere tidspunkt har haft med en af de stridende parter eller den omstridte ejendom at gøre.

Skønsforretningen

Selve skønsforretningen omfatter forberedelse, besigtigelse, udarbejdelse af skønserklæring og eventuel afhjemling. Jørgen Møller indskærpede, at man gør klogest i straks under forberedelsen at få afklaret, om man måske kunne være inhabil i den pågældende sag. "Hvis man under forløbet erklæres inhabil, har man nemlig arbejdet gratis. Man kan altid spørge parterne, hvis man er i tvivl om sin habilitet," sagde han.Og skulle syn- og skønsmanden være i tvivl om vurderingstemaet, er det sikrest at stille opklarende spørgsmål. I nogle tilfælde kan det desuden være nyttigt at hente assistance hos f.eks. en bygningsingeniør.Under gennemgangen af skønsmødets forløb fortalte Jørgen Møller detaljeret om skønsmandens rolle og opgaver. Også omkostningerne ved syn og skøn blev behandlet:''Skønsmandens honorar beregnes som en rimelig timesats ganget med forbrugt tid, og skal stå i rimeligt forhold til sagsgenstandens værdi,'' fastslog Jørgen Møller og henviste til responsumudtalelsen om, at et vurderings-honorar beregnes som en kombination af tidsforbrug, specialviden og ekspertise, sat i forhold til objektets art og værdi.Hvis der senere føres retssag eller voldgiftssag, indgår omkostningerne til syn og skøn som en del af sagsomkostningerne.

Dansk Ejendomsmæglerforening