Med dagens boligmarkedsstatistik fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet, gøres der status over udviklingen i 2014. Den positive tendens i handelsudviklingen fra de foregående år er fortsat, og priserne på parcel- og rækkehuse steg en kende. Priserne steg med 1,5 pct. i løbet af året, og handlerne steg med 11,4 pct. Hos DE peger man på de lave og faldende renter på boliglån som en af hovedårsagerne til den positive udvikling.


2014 var et år, der bød på et nyk opad for boligmarkedet, både hvad angår priser og antallet af handler. Handlerne steg i alle landets regioner. På landsplan steg handlerne med 11,4 pct. Priserne steg i tre og faldt i to regioner. Over en bred kam steg priserne på parcel- og rækkehuse med 1,5 pct. i løbet af 2014.

”Med handelsfremgangen i 2014 har vi set lidt fremgang hvert år siden 2011. Med til billedet hører dog, at antallet af parcel- og rækkehushandler fortsat lå under det gennemsnitlige handelsniveau, vi har set i årene 1992-2014,” siger Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Handlerne lå højere i 79 kommuner, uændret i en enkelt kommune og lavere i 14 kommuner - se kort og figurer på næste side.

På landsplan har der været en ganske beskeden prisfremgang de senere år, og parcel- og rækkehuspriserne ligger fortsat lavere, end vi så i perioden fra slutningen af 2005 og frem til efteråret 2011. Går man ned på kommuneniveau, lå gennemsnitsprisen i 2014 højere end i 2013 i 53 kommuner og lavere i 41 kommuner.

 

TTE web

”En vigtig og velkendt faktor, der har haft betydning for den positive udvikling, har været de lave og faldende renter på boliglån. Renterne faldt gennem 2014 og bidrog til en faldende boligbyrde, som igen gjorde det mere attraktivt for førstegangskøbere at købe bolig. Samtidig bød 2014 på lidt fremgang i beskæftigelsen, og vi har set, at der både i befolkningen og blandt ejendomsmæglere er flere, der forventer stigende end faldende priser,” siger Troels Theill Eriksen.

 

 For yderligere oplysninger kontakt:          

  • Cheføkonom Troels Theill Eriksen, Dansk Ejendomsmæglerforening – tlf. 6122 4565 / tte@de.dk

 


 

Procentvis ændring i parcel- og rækkehushandlerne fra 2013-2014 

graf 1

Kilde: Boligmarkedsstatistikken

Note: På grund af for få handler er der ikke medtaget data for de kommuner/øer, der ikke er farvelagte.

 

Procentvis ændring i parcel- og rækkehuspriserne fra 2013-2014, årsgennemsnit 

graf 2

Kilde: Boligmarkedsstatistikken

Note: På grund af for få handler er der ikke medtaget data for de kommuner/øer, der ikke er farvelagte.

 

Årligt antal parcel- og rækkehushandler siden 1992

graf 3

Kilder: Danmarks Statistik og Boligmarkedsstatistikken
Note: Den stiplede linje angiver gennemsnittet for hele perioden. Tallene fra 1992-2013 er fra frie handler af enfamiliehuse fra Danmarks Statistik, tallet for 2014 er 2013 fra Danmarks Statistik ganget med væksten fra 2013-2014 ifølge Boligmarkedsstatistikken.

 

Udviklingen i parcel- og rækkehuspriserne siden 1992 , kr. pr. kvadratmeter

graf 4.png

 

Kilde: Boligmarkedsstatistikken