Ved siden af erstatningsansvar og strafansvar kan en revisor også pådrage sig disciplinæransvar.På den daværende industriministers foranledning blev revisorernes disciplinærsystem i 1993 ændret til, at to sideordnede disciplinærnævn fungerede som 1. instans for henholdsvis statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer.

Revisornævnet var 2. instans for afgørelser, der var truffet af disciplinærnævnene, samt 1. instans i sager vedrørende rettighedsfrakendelse.Som noget nyt fik revisorernes klienter og andre med en retlig interesse adgang til at klage - hidtil havde klageadgangen kun været for visse offentlige instanser. Desuden kunne Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, skatteministeren, anklagemyndigheden eller revisorforeningerne indbringe sager for nævnet, uanset om de pågældende havde en retlig interesse i sagen eller ej.I 2003 blev Revisornævnet nedlagt, de to revisorlove lagt sammen, og de to disciplinærnævn samlet under navnet ''Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Reviso-rer''. Nævnet har et formandskab bestående af dommere - samt menige medlemmer, som repræsenterer de statsautoriserede revisorer, de registrerede revisorer og brugerne af revisorydelser.

Til tider barske afgørelser

Disciplinærnævnet er uafhængigt af revisorforeningerne. Det har til opgave at sanktionere revisorer, der har tilsidesat de pligter, som stillingen som revisor medfører. En statsautoriseret eller registreret revisor, der tilsidesætter sine pligter, kan af disciplinærnævnet tildeles en advarsel eller pålægges en bøde på maksimalt 300.000 kr.Hvis den revisionsvirksomhed, hvor den pågældende revisor er indehaver eller ansat, har et medansvar for tilsidesættelsen af disse pligter, kan revisionsvirksomheden tillige pålægges en advarsel eller en bøde. Desuden har Disciplinærnævnet ret til at frakende en revisor autorisationen eller registreringen.Disciplinærnævnets afgørelser kan indbringes for byretten. Klager over rettighedsfrakendelser går dog direkte til landsretten. Siden disciplinærnævnenes etablering i 1993 er formanden stadig den samme, nemlig administrerende dommer Torben Goldin.

Han pointerer, at der er ekstremt få klagesager set i forhold til, hvor mange revisorer der findes i Danmark:''Det, at disciplinærnævnet til tider har været barskt i sine afgørelser, har muligvis bidraget til at hæve standarden i revisorbranchen,'' siger han.Han oplyser, at nævnene i årenes løb både har idømt store bøder - den højeste har været på 200.000 kr. - og har været tæt på at frakende en revisor retten til at udføre sit hverv.Ifølge Torben Goldin udtrykker begge revisorforeninger tilfredshed med disciplinærsystemet - et system, som også aflaster domstolene, idet en stor del af sagerne afgøres uden at involvere by- eller landsret.I 2004 modtog Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer 59 sager, hvoraf de 52 blev afsluttet i årets løb. Otte sager blev afvist, ni endte med frifindelse. I størstedelen af de resterende sager blev der ikendt bøder.

Nyt nævn skal formentlig dømme ejendomsmæglere

Meget tyder på, at regeringen hurtigst muligt vil indføre muligheder for at kunne idømme ejendomsmæglere og deres firmaer store bøder, hvis de gribes i urent trav. I grove tilfælde skal ejendomsmæglere også enten midlertidigt eller permanent fratages deres ret til at drive ejendomsmæglervirksomhed, mener økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).Dermed lægger regeringen op til stort set samme sanktioner mod ejendomsmæglere, som dem revisorerne kan idømmes af deres disciplinærnævn - og netop revisorerne bliver brugt som en slags skabelon i de politiske forhandlinger på Christiansborg, har det flere steder forlydt i dagspressen. Ministeren lægger op til et uvildigt bedømmelsesudvalg - altså uafhængigt af DE - med en dommer som formand.

 

Dansk Ejendomsmæglerforening