de nb juni TS 475x275

DE har opnået sin politiske position ved gennem mange års solid indsats at have ageret troværdigt og seriøst. En linje, der skal fortsættes for i fællesskab at opnå branchens mål inden for finansiering, beskatning og en række andre områder, lød det fra Torben Strøm.


Optimisme på ejendomsmarkedet og politiske resultater gør, at ejendomsmæglerne har et sundt udgangspunkt, når de skal tage fat på fremtidens udfordringer. Og udfordringer er der nok af, påpegede DE’s formand Torben Strøm i sin beretning. Derfor skal branchen holde sammen og pleje dialogen med politikere og andre relevante aktører.

Mens mange drøftelser på repræsentantskabsmødet handlede om fremtiden, benyttede Torben Strøm lejligheden til i formandens beretning at rette tilhørernes opmærksomhed på de mange resultater, branchen har opnået i det forgangne år.

Indledningsvis slog ejendomsmæglernes formand fast, at store dele af det danske marked for såvel erhvervsejendomme som boliger har basis i en forbedret samfundsøkonomi, både nationalt og internationalt: ”Optimismen er vendt tilbage, og selv et Brexit forventes ikke at få den store indflydelse på den europæiske økonomi. Store erhvervsvirksomheder overalt i Danmark og Europa leverer det ene flotte kvartals- og årsregnskab efter det andet.”

Selv dansk landbrug, der har en beklagelig tradition for at være hårdt ramt og for 2016 måtte notere sig et samlet underskud på 3,2 milliarder kroner, forventer, at dette nu vendes til et overskud på ca. 3,7 milliarder kroner i 2017. ”Det må alt andet lige få den konsekvens, at vore ejendomsmæglerkollegaer i dette erhverv får et bedre grundlag for omsætning af landbrugsejendomme,” lød det fortrøstningsfuldt fra Torben Strøm.

Tryghed i ansættelse, indtjening og tillid til såvel egen økonomi som samfundet giver alle ejendomsmæglere flere handler, konstaterede formanden og udtrykte sit håb om, at landets lokalpolitikere også efter årets kommunalvalg vil bevare fokus på beskæftigelsen som ét af de vigtigste områder i de kommende år. ”Dernæst er det vigtigt – for at bringe Danmark i en bedre balance – at se på den økonomiske fordeling mellem kommunerne. Det er på tide, at denne fordeling bliver taget op til debat, således at hovedstadsområdet ikke forfordeles, som tilfældet er nu,” sagde Torben Strøm.

Status på DE

Også i det seneste år har DE haft travlt i analyse- og kommunikationsafdelingen. Især debatten om det nye ejendomsskattesystem gav branchens talsmænd mange sendeminutter og spalteplads i medierne, og formanden benyttede lejligheden til også i sin beretning at kommentere emnet:

”Selvom den nye ejendomsskatteaftale skaber tryghed for de nuværende ejere, så er jeg nødt til at sige, at det er dybt betænkeligt, at nye ejere fra den 1. januar 2021 ikke kan opnå samme skatterabat som dem, der når at købe fast ejendom inden overgangen til 2021. Det vil alt andet lige medføre travlhed for os, give flaskehalse i byggebranchen i de kommende år og især i 2020. Efter 1. januar 2021 må vi forvente en nedgang i salget, indtil markedet har fundet sig selv igen. Hvem kommer til at betale disse forøgede ejendomsskatter ved et køb efter 1. januar 2021? Alt andet lige dem, som skal sælge,” sagde Torben Strøm.

Også DE’s anbefalinger til at øge belåningsprocenten på sommerhuse har været vigtigt, og Torben Strøm tilføjede i den sammenhæng, at DE følger udviklingen i realkreditselskabernes bidragssatser nøje.

Mæglerfaglig afdeling kan ligeledes se tilbage på endnu et produktivt år. Et af lyspunkterne har været samarbejdet med Forbrugerrådet Tænk til stor fordel for DE’s medlemmer.

Basis- og efteruddannelse har fortsat høj prioritet, både hos branchepolitikerne og hos de enkelte virksomheder og ejendomsmæglere. Kursusudbuddet i DE er steget, og derudover udbyder eksterne kursusudbydere og kæderne en lang række kurser, der også er godkendt som obligatorisk efteruddannelse.

”Vi har i det forløbne år igangsat workshops og aktiviteter med henblik på at øge det mæglerfaglige indhold på de finansielle uddannelser (finansøkonom og finansbachelor) og på de grundlæggende akademifag (erhvervsjura og samfundsøkonomi).

Dette skulle gerne styrke nye praktikanters tilgang til faget og fastholde interessen for branchen i studieperioden,” lød det fra Torben Strøm.

Økonomien

”Flere års gode indsatser og en generel sparsommelighed gør, at vi har et årsregnskab, som bare er i top. DE’s egenkapital er på plads, foreningen drives godt, og der er plads til at igangsætte nye tiltag, der vil virke til gavn for vore medlemmer,” sagde formanden og roste i den forbindelse alle rådsmedlemmer og sekretariatet. 

DE’s politiske aktiviteter

I flere sammenhænge i 2016/17 har sekretariatet, bestyrelsesmedlemmerne og jeg været i kontakt med flere ministerier og styrelser, hvor der blandt andet har været fokus på det kommende ejendomsskattesystem, bedre lånemuligheder for sommerhuse, afskaffelse af maksimalprisen på andelsboliger, valuarvurderinger – blot for at nævne nogle,” fortalte Torben Strøm og fremhævede det gode samarbejde, ejendomsmæglerne har med politikerne: ”Den position har vi opnået ved, at vi gennem mange års solid indsats har ageret troværdigt og seriøst.”

Og der er stadig nok at se til – IT, planloven, energimærkning, realkreditlån og bosætning i landdistrikterne, lånemuligheder til boligkøbere over 55 år, fri prissætning på andelsboliger, udvikling af Boligsiden, foreningens kontingentstruktur og meget andet har DE’s bevågenhed.

Efter den seneste tids debat om politisk strategi og struktur i DE er det foreningens erklærede mål i fællesskab at arbejde på at forme fremtidens Dansk Ejendomsmæglerforening. Her holdt Torben Strøm medlemmerne for øje, ”at Dansk Ejendomsmæglerforening aldrig må begrænse noget medlem i at drive deres virksomhed og aldrig skal blande sig i, hvordan og med hvem et medlem indgår i et samarbejde i forbindelse med at drive virksomheden. Vi er en brancheorganisation og ikke en fagforening eller arbejdsgiverforening.”  


TEKST: Sandy Thornland

FOTO: Kaare Hangaard