Det såkaldte praktikpladsafhængige AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) trådte i kraft 1. januar 2018. Læs om reglerne her og se, om du er omfattet af dem.

Baggrund

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en bred aftale, der skal sikre, at flere virksomheder enten tager elever fra erhvervsuddannelserne i praktik eller bidrager økonomisk til deres erhvervsuddannelse. Aftalen har udmøntet sig i en obligatorisk ordning for alle berørte danske virksomheder.

Berører det din virksomhed?

Virksomheder, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder, er omfattet af reglerne. Flere erhvervsuddannede medarbejdere på deltid kan tilsammen udgøre en fuldtidsansat. En erhvervsuddannet medarbejder er f.eks. en kontoruddannet, en murer, elektriker, frisør osv. Erhvervsuddannede, som er beskæftiget i en anden funktion, end den de er uddannet til, tæller også med i opgørelsen over antallet af fuldtidsansatte erhvervsuddannede medarbejdere. Find en komplet oversigt over de mere end 100 erhvervsuddannelser her.

Forskudsopgørelse

I foråret i år har virksomheder omfattet af AUB-ordningen modtaget en forskudsopgørelse, der viser, hvor mange elever virksomheden skal ansætte i indeværende kalenderår for at opfylde kravene. Dvs. at forskudsopgørelsen viser, om virksomheden aktuelt er over eller under kravet. Forskudsopgørelsen viser også, om virksomheden står til at skulle få en opkrævning for ikke at opfylde kravene, eller om virksomheden står til at modtage en udbetaling fra Praktikplads-AUB.
De omfattede virksomheder har indtil den 31. december 2018 til at opfylde årets krav.

Endelig opgørelse

I juni næste år modtager de omfattede virksomheder en årsopgørelse for 2018, hvoraf det vil fremgå, om virksomheden har opfyldt praktikpladskravet for 2018, herunder om virksomheden skal betale for ikke at opfylde kravet eller modtager en bonus for at opfylde kravene. Kravet opgøres i såkaldte elevpoint.

Yderligere materiale

Du kan læse mere om elevpoint mm. og se en video om AUB-ordningen på her.
Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Praktikplads-AUB her.