Staldindretning med næste for miljøkrav 1116 px

Johan Skovgaard fra Skovgaard Agro Consult fortalte bl.a. om at nedbringe lugtgener for at opnå miljøgodkendelse til dyrehold.

Staldkrav, dyrehold, jordløse husdyrbrug og biogas stod på dagsordenen, da Johan Skovgaard, direktør og konsulent hos Skovgaard Agro Consult, holdt Landbrugsseminarets sidste foredrag for i år.

Den nye husdyrregulering trådte i kraft pr. 1. august 2017, uden overgangsregler.

Efter at have forklaret definitionen af produktionsareal og metoder til at fastlægge produktionsarealet, fortalte Johan Skovgaard om kravene til udnyttelse af miljøgodkendelse. Godkendelsen kan udnyttes i seks år, dog bortfalder de dele af godkendelsen, der ikke udnyttes. Miljøgodkendelsen nedsættes, hvis den ikke bliver udnyttet i tre år i træk. Men der sker ikke som tidligere et helt bortfald.

Om en landbrugsejendom får sin miljøgodkendelse, afhænger alene af, om ejendommen medfører gener for naboerne (lugt) eller naturen (ammoniak).

Naboejendommene er opdelt i tre kategorier:

  1. Enkelt bolig i landzone. Det er ofte tidligere aftægtsboliger, frasolgte mindre ejendomme uden landbrugspligt og ”almindelige” huse beliggende alene i landskabet
  2. Planlagt eller eksisterende samlet bebyggelse i landzone. Dette er oftere landsbyer (større eller mindre) som kan indeholde blandet bolig og erhverv, institutioner, rekreative formål m.m.
  3. Eksisterede eller planlagt byzone- eller sommerhusområde

For de 3 kategorier er gældende, at afstandskrave er øgede i forhold til byzone. Det er fortsat sådan, at det må ”lugte lidt mere” på landet.

Udover at placere stalde så langt væk fra naboerne som muligt, rådede Johan Skovgaard at placere staldene nord for naboerne, da vinden i Danmark sjældent blæser fra den retning. Dette forhold er indregnet i IT-beregningsmodellen. En anden mulig løsning er at opkøbe nærtliggende naboer og anvende ejendommene til f.eks. medarbejderboliger.

I stedet for antallet af bedriftens dyreenheder, skal landbrugsejendomme fremover måles på emissionen pr. kvadratmeter produktionsareal. Begrebet dyreenheder forsvinder helt.

For at reducere lugt-emissionen hos slagtesvin anbefalede Johan Skovgaard i første omgang at indrette 25 pct. fast gulv i stedet for drænet gulv og spalter. Dertil kommer tiltag som biologisk luftrensning, ændring af ventilationsforholdene, hyppig udslusning af gylle, lav-emissionsgulve og punktudsugning, og der er muligvis flere nye metoder på vej.

Efter at Johan Skovgaard havde beskrevet BAT-niveau (BAT: Best Available Techniques), emissionsniveauer for eksisterende, renoverede og nye stalde, samt beskyttelse af naturområder, virkemidler til ammoniakreduktion m.m., afrundede han sit indlæg med biogas, jordløse landbrug og tilskudsmuligheder. Så seminardeltagerne var mætte af nye indtryk og ny viden, da de tog hjem.

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Kaare Hangaard