de nb juni vedtaegtsaendringer 475x275Der var bred enighed i repræsentantskabet om vedtægtsændringerne; alle dagens afgørelser blev truffet med flertal på over 90 %.


Repræsentanterne vedtog at ændre DE’s vedtægter, så bestyrelsen udvides, det bliver nemmere at tælle stemmer op, Brancherådet nedlægges, og medlemsvirksomheders ansvarlige mægler skal være personligt MDE.

DE’s bestyrelse forudser så mange opgaver i den nærmeste fremtid, at der er behov for at udvide bestyrelsen med to medlemmer. Derfor foreslog bestyrelsen på repræsentantskabsmødet den vedtægtsændring, der skal til for at gøre udvidelsen mulig, således at bestyrelsen fremover tæller i alt otte medlemmer. Formand Torben Strøm argumenterede for udvidelsen: ”Vi har brug for to medlemmer mere for at favne hele branchen. Opgaverne omkring struktur og nye mål gør det nødvendigt.” Samtidig blev udskiftningen i bestyrelsen ændret til, at formanden og fire andre bestyrelsesmedlemmer står på valg i ulige år, mens de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer står på valg i lige år. Ændringen blev vedtaget med et flertal på over 90 % af repræsentanterne. Ved et valg senere på dagen valgte repræsentanterne de to nye bestyrelsesmedlemmer; læs mere her

De otte kredsformænd havde i fællesskab foreslået at ændre vedtægterne, således at stemmerne med virkning fra og med næste års repræsentantskabsmøde fordeles med én stemme pr. repræsentant i modsætning til hidtil, hvor hver kreds får tildelt stemmeret efter størrelsen af det kontingent, som kredsens medlemsvirksomheder har betalt i det pågældende kalenderår, og stemmerne fordeles forholdsmæssigt mellem kredsens repræsentanter. Over 95 % af stemmerne var for dette forslag.

I samme omgang havde kredsformændene oprindeligt villet foreslå at tildele DE’s bestyrelsesmedlemmer stemmeret i repræsentantskabet, men denne del af forslaget blev trukket tilbage grundet risiko for, at der i visse tilfælde kunne opstå inhabilitet.

Bestyrelsen foreslog den vedtægtsændring, der betyder nedlægning af Brancherådet. Også dette forslag fandt tilslutning blandt over 90 % af repræsentanterne.

Det blev enstemmigt vedtaget at præcisere reglerne for optagelse af medlemsvirksomheder, således at det fremover er et krav, at når en medlemsvirksomhed bruger en ansvarlig mægler, skal den ansvarlige mægler være personligt medlem af DE. For denne ændring gælder en overgangsordning til og med udgangen af i år.

Repræsentanterne vedtog også forslaget om, at man fremover vælger to medlemmer til Etisk Nævn i lige år og tre medlemmer i ulige år – i modsætning til som hidtil to medlemmer i ulige år og tre i lige år.


TEKST: Sandy Thornland

FOTO: Kaare Hangaard