Besigtigelser under corona

Under corona-pandemien kan der være særlige forhold, der gør sig gældende vedr. besigtigelser.

Andelsboligforeninger, der værdiansætter foreningens ejendom efter en valuarvurdering, kan være udfordret i en situation som den nuværende. Dette fordi, at en valuarvurdering formelt forudsætter en fysisk besigtigelse iht. branchenormens § 13. Branchenormen er optaget under bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger, og er dermed i udgangspunktet et ufravigeligt krav.

Hvis en besigtigelse skal kunne undlades iht. de nugældende regler, skal dette være fordi andelsboligforeningen vælger en valuar, der tidligere har vurderet ejendommen, og der i denne forbindelse er besigtiget indenfor de seneste tre år. Der skal dog samtidig indhentes erklæring fra andelsboligforeningen eller administrator om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de fysiske forhold, hverken forbedringer eller vedligeholdelsesstand, siden denne, tidligere besigtigelse. Kan dette ikke erklæres, kan besigtigelse stadig begrænses til blot at omfatte de ændringer, der er foretaget siden seneste besigtigelse.

Der kan være foreninger, der ønsker at overgå fra værdiansættelse pba. anskaffelsespris eller offentlig vurdering til valuarvurdering, der ikke indenfor de seneste tre år har haft besigtigelse i forbindelse med en valuarvurdering, der vil være forhindret i at fremskaffe valuarvurdering, hvis en valuar, foreningen eller andre ikke ønsker at der gennemføres fysisk besigtigelse.

Der kan ligeledes være foreninger, hvis vante valuar enten ikke er i markedet længere, eller som ikke ønsker eller kan foretage fysiske besigtigelser, der i udgangspunktet ikke kan undgå fysisk bestigelse for at få en valuarvurdering.

Hvis det viser sig umuligt at foretage en fuldstændig, fysisk besigtigelse, og andelsboligforeningen har et akut behov for en valuarvurdering, må det under de særlige vilkår, der gælder i hele Danmark for nærværende, anses som god skik, at en besigtigelse foretages under hensyn hertil.

Dermed vil besigtigelseskravet efter DE’s opfattelse kunne indfries med en udvendig, fysisk besigtigelse samt en indvendig besigtigelse, der tilrettelægges sammen med andelsboligforeningen og andelshavere, således at denne sker ved hjælp af digitale hjælpemidler, herunder f.eks. videoopkald mv. Alle dele af denne alternative tilgang skal selvsagt ske med samtidig overholdelse af sundhedsmyndighedernes bestemmelser og anbefalinger.

Det må forsøges at gennemføre besigtigelsen, så denne i videst muligt omfang opfylder de samme krav og behov, som man som valuar ville have, hvis denne kunne gennemføres fysisk, for at vurderingen fortsat kan ske fagligt forsvarligt.