Boligudvalg

Formål og opgaver

Udvalget har til opgave at rådgive DE’s bestyrelse og sekretariat om faglige og praktiske forhold i forbindelse med

  1. formidling af køb og salg af ejerboliger og ejerboligprojekter,
  2. formidling af køb og salg af andelsboliger og andelsboligprojekter,
  3. rådgivning i forbindelse med køb af ejer- og andelsboliger samt ejerbolig- og andelsboligprojekter.

Udvalgets opgave er at sikre, at DE’s beslutninger inden for de nævnte områder bedst muligt tilgodeser den praktiske erhvervsudøvelse, herunder medlemmernes, kædernes og øvrige medlemssammenslutningers kommercielle interesser.

Udvalget skal bl.a. fremkomme med forslag til formularer, paradigmer, faglige normer og fraser samt bistå DE ved afgivelse af høringssvar. Udvalgsarbejdet skal i fornødent omfang ske i samarbejde med DE’s øvrige relevante udvalg (pt. landbrugsudvalget og Erhvervsudvalget) samt efter indstillinger og input fra DE’s Advisory Boards.

Udvalget kan herudover selv tage forhold og opgaver inden for udvalgets område op til drøftelse og forelægge løsningsforslag herpå.

Udvalgets arbejde sker inden for rammerne af den overordnede målsætning, som DE har vedtaget på området.

Sammensætning

Udvalget udpeges af DE’s bestyrelse og består af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant herfor. Herudover udpeger DE’s bestyrelse udvalgets yderligere medlemmer. Medlemmerne af udvalget bør være personer med relevant praktisk erfaring, og bør repræsentere den til enhver tid værende kreds af kæder og andre sammenslutninger inden for DE’s medlemsskare. Herudover bør der være en jævn geografisk fordeling blandt udvalgets medlemmer.

Sekretariatet stiller udvalgssekretærer til disposition.

Udvalgssekretær

Barberasorthvid

Barbara Westengaard-Hildinge

Advokat & ejendomsmægler

  • bwh@de.dk
  • 32 64 45 77
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
Hanne Delcomyn

Hanne Delcomyn

Advokat

  • hd@de.dk
  • 32 64 45 76
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C